Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΓΟΡΑ

Φεύγει ο Σταύρος Ψυχάρης από την Κέκροψ

2017-12-07

Φεύγει ο Σταύρος Ψυχάρης από την Κέκροψ

 

Ειδικότερα, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 04.12.2017 λόγω της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (Τ.Γ.Σ. 24.05.2017), γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατέχει πλέον 7.371.662 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,222% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 28,740%.

Β. (i) Η INTRAPAR S.A. κατέχει πλέον 6.745.848 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,063% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716% και

(ii) η ΙNTRACOM HOLDINGS κατέχει πλέον 6.745.848 έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,063% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716%, μέσω των διαδοχικά ελεγχομένων εταιρειών:

- ΙNTRAKAT, εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 79,556%
- INTRADEVELOPMENT, εταιρεία ελεγχόμενη από την ΙNTRAKAT κατά ποσοστό 50,000% και από την INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 50,000%
- INTRAPAR S.A., εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRADEVELOPMENT κατά ποσοστό 100,000%.

Γ. Ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης κατέχει 1.424.560 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,193% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,579%.