Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΓΟΡΑ

H Intrakat απορροφά την Eurokat

2017-11-10

H Intrakat απορροφά την Eurokat

 

Δεδομένου ότι η Eurokat έχει συναφή σκοπό με αυτόν της Intrakat με την απορρόφησή της δίδεται η δυνατότητα ενιαίας αξιοποίησης της εμπειρίας και των πόρων της στην εκτέλεση τεχνικών έργων.

Η συγχώνευση αυτή είναι προς το συμφέρον των μετόχων της εταιρείας διότι θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας και οικονομιών κλίμακος, συμβάλλοντας έτσι στην ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων του Ομίλου και ιδιαίτερα στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθώς επίσης στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Με τη συγχώνευση των εταιρειών δεν μεταβάλλονται τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεδομένου ότι η απορροφώμενη εταιρεία Eurokat είναι 100% θυγατρική της INTRAKAT.

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης διά απορροφήσεως τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Intrakat καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Kτίριο Β7, 3ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση του από 8-11-2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" μετά από ακρόαση:

α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας

β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας

2. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993.

3. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

4. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση.

5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 11.12.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.