Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην Κορρέ από τη Nissos Holdings

2018-02-07

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην Κορρέ από τη Nissos Holdings

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης.

Συνεπώς, οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, ανέρχονται σε 1.748.436 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Ο προτείνων προσφέρει το ποσό των 5,08 ευρώ (το «Προσφερόμενο Τίμημα») σε μετρητά για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα.