Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Στα €640.000 τα καθαρά κέρδη της BriQ Properties στο 9μηνο

2017-11-08

Στα €640.000 τα καθαρά κέρδη της BriQ Properties στο 9μηνο


Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €1.412 χιλιάδες, τα κέρδη προ φόρων σε €799 χιλιάδες και τα κέρδη μετά από φόρους σε €640 χιλιάδες. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ύψους € 230 χιλιάδων.

Οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

i. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio): 14,93x

ii. Δείκτης Μόχλευσης / Δάνεια προς επενδύσεις (L.T.V.): 0%

iii. Κεφάλαια από την Λειτουργία (F.F.O) : €679 χιλιάδες

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ανέρχονται συνολικά σε € 4.109 χιλιάδες έναντι € 3.434 χιλιάδες την 31η Δεκεμβρίου 2016 ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. Το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ την 30η Σεπτεμβρίου 2017 αποτελούνταν από 7 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 36.777 τ.μ. και αξίας € 24.306 χιλιάδες.