Παρασκευή
19 Οκτωβρίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αυξημένα τα έσοδα της Trastor από μισθώματα, το 2017

12 Μαρτίου 18 - RE+D magazine
Αυξημένα τα έσοδα της Trastor από μισθώματα, το 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε

Oργανισμός - ΕΛΛΑΔΑ

Pepper Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ

Επενδυτική - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

Eurobank Property Services

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημήτρης Ανδρίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Property Services
Σε 3 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας Trastor ΑΕΕΑΠ, για τη χρήση 2017, έναντι ζημίων 3.622 χιλ. ευρώ που είχαν επιβαρύνει τη χρήση του 2016.

 

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, για τη χρήση 2017, ανήλθαν σε 605 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων 3.306 χιλ. ευρώ της περυσινής χρήσης. Την 31η Δεκεμβρίου 2017, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελούνταν από 32 εμπορικά ακίνητα, κυρίως καταστήματα και γραφεία, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 70 χιλ. τ.μ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, στις 31.12.2017, ανερχόταν σε 79.497 χιλ. ευρώ έναντι 60.054 χιλ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η πορεία των βασικών μεγεθών, κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, παρατίθεται, ως ακολούθως:

- Τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα, κατά το 2017, ανήλθαν σε 4.169 χιλ. ευρώ έναντι 3.944 χιλ. ευρώ του έτους 2016, αυξημένα κατά 5,7%, κυρίως, λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017.

- Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 269 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων 2.469 χιλ. ευρώ της χρήσης 2016. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου, προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 932 χιλ. ευρώ, ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε ζημία ποσού 663 χιλ. ευρώ.

- Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 83 χιλ. ευρώ έναντι 71 χιλ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 17%, λόγω εισπρακτέων τόκων από λογαριασμούς όψεων.

- Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 295 χιλ. ευρώ έναντι 292 χιλ. ευρώ το 2016.

- Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων της εταιρείας της χρήσης 2017 ανήλθε σε 602 χιλ. ευρώ αντί 316 χιλ. ευρώ της χρήσης 2016, αυξημένος κατά 91%. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή οφείλεται στην από 01.06.2016 αύξηση του συντελεστή φόρου με βάση το άρθρο 46 του Ν. 4389/2016, καθώς και στις προσθήκες της χρήσης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, στις 31.12.2017, ανήλθαν σε 5.762 χιλ. ευρώ έναντι 4.889 χιλ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις, στις 31.12.2017, ανήλθαν σε 5.061 χιλ. ευρώ έναντι 5.282 χιλ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2016. H Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV), στις 31.12.2017, ανήλθε σε 79.607 χιλ. ευρώ ή 0,987 ευρώ ανά μετοχή.

Βασικοί δείκτες:

- Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις): 5,3x

- Δείκτης Μόχλευσης (Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Δανειακών Υποχρεώσεων): 6,0%

- LTV (Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις): 6,4%

- Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): 264 χιλ. ευρώ

- Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 866 χιλ. ευρώ

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas