Πέμπτη
22 Μαρτίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Με νέα ονομαστική αξία €6 οι μετοχές της Πειραιώς μετά το Reverse Split

27 Ιουλίου 17 - RE+D magazine
Με νέα ονομαστική αξία €6 οι μετοχές της Πειραιώς μετά το Reverse Split

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Την Δευτέρα 31 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 436.659.164 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €6,00

 

Η Παρασκευή 28.07.2017 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο. Από την επόμενη εργάσιμη, Δευτέρα 31.07.2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01.08.2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 436.659.164 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €6,00 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 03.08.2017. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (Reverse Split) θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant ή/και της τιμής άσκησης του σχετικού δικαιώματος αγοράς. Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά με ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει η Τράπεζα την Παρασκευή.

Επίσης, το Χρηματιστήριο στη του ανακοίνωση ανέφερε ότι:

- Κατά το διάστημα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας, θα ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants), λόγω μη διαπραγμάτευσης της υποκείμενης αξίας τους. Η δημοσιοποίηση των νέων χαρακτηριστικών των warrants, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας.

- Η εταιρική πράξη θα υποστηριχθεί στα Παράγωγα προϊόντα «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» και «Δικαιώματα Προαίρεσης», καθώς και στο «Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων» επί των μετοχών της τράπεζας, σύμφωνα με οριζόμενα στα χαρακτηριστικά των προϊόντων στις αντίστοιχες Αποφάσεις 12, 15, 17 & 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επιπλέον, συνεπεία της εν λόγω εταιρικής πράξης θα πραγματοποιηθεί α) αναστολή διαπραγμάτευσης των παραγώγων προϊόντων «Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης» και «Δικαιωμάτων Προαίρεσης» επί της μετοχής της τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.9.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) αναστολή της διεξαγωγής συναλλαγών στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων επί της μετοχής της τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.10 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 έως και την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου αποφάσισε α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,30 σε €6,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 σε 436.659.164 (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή σε αντικατάσταση είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, β) τη μη έκδοση κλασμάτων μετοχών, την εκποίηση, από την Τράπεζα, των κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και την απόδοση του προϊόντος της ρευστοποίησης αυτών στους δικαιούχους μετόχους και γ) την σχετική με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης δεν επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο παραμένει στο ίδιο επίπεδο όπως και προ της συνένωσης, δηλαδή ίσο με € 2.619.954.984 ευρώ διαιρούμενο σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμία. Την 20.07.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 80874/20.07.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas