Τρίτη
19 Ιουνίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οργανωμένοι χώροι υποδοχής. Εργαλείο ανάπτυξης

23 Μαρτίου 16 | Νικόλαος Κουδούνης
Νικόλαος Κουδούνης

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Savills

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

IBI Group

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

Solum Property Solutions

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Antulio Richetta

Διευθυντής IBI Group
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε συστηματική και σταθερή οικονομική ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και αποτελεσματική βελτίωση των παραμέτρων ευδοκίμησης του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας, χωρίς να αναπτυχθούν, να οργανωθούν και να χωροθετηθούν οργανωμένοι υποδοχείς νέων επενδύσεων.

Σήμερα, σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις τις Χώρας μας, έχουμε εκτός σχεδίου δόμηση, δεν έχουμε χρήσεις  γης και δεν έχουμε υποστηρικτικές υποδομές  βιομηχανίας. Έχουμε διάσπαρτα βιομηχανικά γήπεδα περιβαλλόμενα από εκτάσεις με χρήση γης γεωργική, που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη, σχεδόν αδύνατη, την οποιαδήποτε επέκταση και ανάπτυξη.
Τα τελευταία 40 χρόνια, τα Βιομηχανικά Πάρκα που αναπτύχθηκαν δεν απέδωσαν την αναμενόμενη κάλυψη και οι λόγοι ανάγονται στην αστοχία επιλογής της θέσης χωροθέτησης τους και στην προφανή έλλειψη σχετικής επιστημονικής έρευνας και αξιολόγησης των εν λόγω επιλογών.
 
Προφανώς τα ΕΠ, με διαθέσιμη κάλυψη, πρέπει να επαναξιολογηθούν ως προς την δυνατότητα τους, είτε να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, είτε με κατάλληλη πριμοδότηση να υποδεχθούν  επαναπατριζόμενες τοιαύτες. Όσον αφορά τις ήδη λειτουργούσες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, χρήζουν ρυμοτομικών παρεμβάσεων, πολεοδομικών προσαρμογών και των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδομών. Συνεπώς χρειαζόμαστε πρωτίστως να αναπτύξουμε τις ήδη λειτουργούσες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις και να τις καταστήσουμε αφενός πρόσφορες για ανάπτυξη και επέκταση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων κα αφετέρου να μετεξελιχθούν σε ελκυστικούς υποδοχείς νέων επιχειρήσεων.
 
Η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στις περιοχές αυτές δίνουν την δυνατότητα  να εγκατασταθούν νέες επιχειρήσεις που θα μοχλεύσουν σημαντικές συνέργειες, νέες θέσεις εργασίας, υπεραξίες, πολλαπλάσιο  ΑΕΠ και ασφαλώς πρόσθετα έσοδα για το κράτος.
 
Συναφώς τα ΕΠ διευκολύνουν συνέργειες, εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας και κατά την εγκατάσταση και κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων και συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 
Τα κίνητρα αυτά μπορεί να προέλθουν από το βασικό νόμο που καλύπτει την ανάγκη αυτή δηλαδή τον νόμο 3982/11 ο οποίος πρέπει να επικαιροποιηθεί και να εκσυγχρονισθεί ώστε να καταστεί βασικό εργαλείο οργάνωσης και εξυγίανσης τους δεδομένου ότι, εν τέλει, σε  αυτές είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις που καλύπτουν πολύ μεγάλο ποσοστό της Εθνικής παραγωγής και έχουν εντονότατο εξαγωγικό προσανατολισμό και συμβάλουν σημαντικά στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της Χώρας.

Εν προκειμένω, στην ΑΒΣ Οινοφύτων-Σχηματαρίου που πάντα έχω προ οφθαλμών παράγεται το 2,5% του ΑΕΠ, και το 15% των εξαγωγών της Χώρας,

Με την προσαρμογή του Ν.3982/11πρέπει να προβλεφτούν πρόσθετες δυνατότητες, όπως:
 
1. Να δοθεί η δυνατότητα άμεσης χωροθέτησης και απόδοσης χρήσης γης της προτεινόμενης περιοχής, προ πάσης άλλης έγκρισης.
(Έτσι θα αποφευχθούν σημαντικοί προδικαστικοί χρόνοι).
 
2. Να προβλέπεται η ταυτόχρονη ανάθεση αρμοδιότητος Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ( ΕΑΝΕΠ) και εταιρείας διοίκησης αυτού (ΕΔΕΠ), εφόσον οι προτείνοντες το επιθυμούν.
 
3. Να περιορισθούν δραστικά οι χρόνοι και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων της Διοίκησης.
 
4. Να προβλεφθεί διαδικασία συνολικής, για ολόκληρο το ΕΠΕ, έγκρισης παρέκκλισης ύψους κτιρίων που σήμερα παρέχεται για κάθε κτίριο χωριστά από Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
 
5. Να προβλεφθεί ουσιαστική βελτίωση των ποσοστών επιχορηγήσεων που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος, μέχρι του ανώτατου ποσοστού που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιοχή.
 
6. Να θεσπισθεί, ιδιαίτερα για τα ΕΠΕ, σταθερό φορολογικό καθεστώς προκειμένου να προσελκυσθούν νέες παραγωγικές επενδύσεις και να αποτελέσει κίνητρο παραγωγικών επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού των ήδη υφισταμένων επιχειρήσεων.
 
7. Να βελτιωθούν οι όροι δόμησης ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η  παραγωγική διαδικασία επιβάλλει ανέγερση υψηλών κτιρίων.
 
8. Να επαναπροσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών σε γη και σε χρήμα.
 
9. Να θεσπισθεί δυνατότητα ένταξης ιδιωτικών εγκαταστάσεων που μπορούν αποτελέσουν αυτούσιες υποδομές ή να συμπληρώσουν άλλες υποδομές χωρίς να χάσουν το ιδιοκτησιακό τους status ενώ παράλληλη αξία τους θα αφαιρείται από την υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα.
 
Με την προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση αίρονται πολλές χρονίζουσες παθογένειες και προβλήματα όπως:
 
 
Δόμηση εκτός σχεδίου, έλλειμμα υποδομών.
 
 • Μη ορθολογική χωροθέτηση των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.
 • Συγκρούσεις χρήσεων γης, λόγω έλλειψης θεσμοθετημένων χρήσεων γης.
 • Ανορθόδοξη ανάπτυξη των κτιριακών όγκων.
 • Έλλειψη βασικών δικτύων και υποδομών
 • Ανεπαρκές και μη λειτουργικό οδικό δίκτυο.
 • Πόσιμου ύδατος,
 • Αγωγών απορροής όμβριων υδάτων.
 • Αγωγών απορροής επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
 • Έλλειψη βασικών υποστηρικτικών υποδομών. (Παρατηρητήριο περιβάλλοντος και παρατηρητήριο υγείας) 
   
Κοινωνικοοικονομικά
 
 • Αύξηση της ανεργίας
 • Δημογραφική υποβάθμιση.
 • Εσωτερική μετανάστευση
 • Στρέβλωση της σχέσης «επιχειρηματικότητα – κοινωνία»
 • Έλλειψη συνεργειών στον τομέα της έρευνας (εκπαίδευση–επιχειρηματικότητα). 
   
Επιχειρηματικά 
 
 • Δυσχέρειες διοικητικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Ανεπάρκεια συντελεστών εκμετάλλευσης οικοπέδων (κάλυψης και συντελεστής δόμησης).
 • Απουσία προϋποθέσεων πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων.
 • Διαρκής συρρίκνωση των επιχειρηματικών επιδόσεων
 • Απειλή μη υπαγωγής στα καθεστώτα δημόσιας ενίσχυσης (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κλπ.)
 • Απειλή για «υποχρεωτική μετεγκατάσταση» επιχειρήσεων εκτός ΓΠΣ (άρθρο 75/παρ.1 του Ν.3982/2011).  

Σήμερα που η Οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση, ο πυλώνας Βιομηχανία συμμετέχει στην διαμόρφωση του ΑΕΠ σε ποσοστό μόνο 9% με μέσο όρο ΕΕ 15% και στόχο για την ΕΕ 20%. Σήμερα χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, η Πολιτεία να στηρίξει ενεργά τις προτάσεις των ανθρώπων που πασχίζουν νυχθημερόν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, που στηρίζουν τις θέσεις εργασίας και παράγουν τον Εθνικό πλούτο, τις οποίες ήδη στηρίζουν και προωθούν οι  Περιφερειακές Διοικήσεις  και μαζί τους να τολμήσει τις απαραίτητες  νομοθετικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν να πραγματοποιηθεί το άλμα της ανάπτυξης. 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas