Σάββατο
24 Οκτωβρίου 2020
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

LAMDA Development - Αποτελέσματα Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

29 Αυγούστου 14 - RE+D Magazine
LAMDA Development - Αποτελέσματα Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Επιβεβαιώνοντας την σαφή τάση ανάκαμψης από τα προηγούμενα τρίμηνα, η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA),  κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και ανήλθε στα €18,6 εκατομμύρια. Tα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) που αναλογούν στον Όμιλο ανήλθαν σε €14,5 εκατομμύρια, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ αντιστοιχεί σε αύξηση 6% αν λάβουμε υπόψη ομοειδείς παράγοντες σύγκρισης.

 
Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο “Golden Hall” κινήθηκε ανοδικά κατά 11,5% ενώ είναι εντυπωσιακή και η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 14%. Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €6,4 εκατ., ελαφρώς ανοδική σε σχέση με πέρσι. Στο “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 9%, και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 5%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Αναφορικά με το “The Mall Athens”, τα μεγέθη του επίσης εμφανίζονται αυξημένα.Ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και 5% αντίστοιχα, μεγέθη που επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση του Εμπορικού μας Κέντρου στο χώρο της λιανεμπορίου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και εφεξής θα ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:
  
(ποσά σε € εκατ.)
Η1 2014
Η1 2013
%
“The Mall Athens”
6,3
5,7
12%
“Mediterranean Cosmos”
5,9
5,8
2%
“Golden Hall”
6,4
6,2
3%
Retail EBITDA
18,6
17,7
5%
 
Η Μαρίνα του Φλοίσβου εμφάνισε εξαμηνιαίες λειτουργικές ζημιές €0,1 εκατ., έναντι ζημιών €0,2 εκατ., κατά το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης και της πληρότητας των θέσεων ελλιμενισμού. Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν όπως και πέρσι στην εξαμηνιαία λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου €0,9 εκατ. Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματαεμφανίζονται αισθητά μειωμένα καθώς την αντίστοιχη περίοδο του 2013 είχαν συμπεριληφθεί 1,1 εκατ. κέρδη από την πώληση των συμμετοχών μας στη LAMDA Hellix και στη Μαρίνα του Φλοίσβου .
Οι ζημιές χρήσεως σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε €6,8 εκατ. έναντι ζημιών €25,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε η εφάπαξ λογιστική χρέωση στα αποτελέσματα ποσού €11,8 εκατ. που αφορά την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας από το 20% στο 26%. Η αισθητή βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται και στην μείωση των ζημιών κατά €11,6 εκατ. της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013. 
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €307,0 εκατ. (€6,9 ανά μετοχή) έναντι €296 εκατ. που ήταν την 31/12/2013. 
 
Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)
Η1 2014
Η1 2013
%
Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων
14,5
14,6
-0,7%
Ζημιές από αποτίμηση
-7,2
-18,8
 
Καθαροί Τόκοι
-10,7
-9,9
8,1%
Φόροι
-2,8
-10,8
 
Ενοποιημένα Αποτελέσματα
-6,8
-25,7
 
 
 
 
 
 
Η1 2014
Q4 2013
 
NET ASSET VALUE ( € εκατ. )
307
296
3,7%

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Από τις αρχές του έτους η απόδοση της μετοχής υπερβαίνει το 6% με βελτιωμένη εμπορευσιμότητα. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,70 στις 22/08/2014 το τρέχον discount σε σχέση με το αναμορφωμένο NAV μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 17% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή. 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
 (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 59,1% τηρώντας την παλαιά λογιστική απεικόνιση και σε 51,6% με βάση την ενοποίηση με καθαρά θέση, επίπεδο αρκετά ικανοποιητικό, το οποίο βελτιώθηκε περαιτέρω μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  • Με την από 31.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου η LAMDA Development αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» Η Επένδυση, εκτιμώμενου κόστους €7 δις, αποσκοπεί στην υλοποίηση και εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου 2 εκατ. τετραγωνικών, την ανάπτυξη οικιστικών ζωνών, ξενοδοχείων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, υπαίθριων πολιτιστικών χώρων, μουσείων, κέντρων υγείας και ευεξίας, χώρων αθλητισμού και αναψυχής, τη δημιουργία επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού κόμβου, καθώς και την πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας μαρίνας και του παραλιακού μετώπου.
  • Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Απριλίου 2014 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι € 150 εκατ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία μας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την ολοκλήρωση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων (όπως το ανεκμετάλλευτο τμήμα του κτιρίου IBC), τη συμμετοχή σε νέα projects είτε ιδιωτικού χαρακτήρα είτε εκπορευόμενων από τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων, τη βέλτιστη διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης και τέλος, για επί μέρους έργα ανάπτυξης στο project του Ελληνικού.  
  • Τον Ιούνιο η Εταιρεία προέβη στην πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατείχε, ήτοι 3.497.599 μετοχές (που αντιστοιχούσαν σε 7,88% του συνόλου προ αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου) στην TPG-AxonManagementLP προς €4,85 ανά μετοχή ενώ το συνολικό τίμημα προσέγγισε τα €17 εκατ.
  • Να σημειωθεί επίσης ότι κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Blackstone / GSO εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής ενώ η εν λόγω στρατηγική συμμετοχή αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την Εταιρεία μας σε επίπεδο στρατηγικής και τεχνογνωσίας ενώ παράλληλα θα ενισχύσει και την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων.
Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2014 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamda-development.net και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
 
Κ.Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας LAMDADevelopment, T: 2107450647, e-mail: mgriv@lamda-development.net
 
 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas