Ανθεκτικά δίκτυα μεταφορών για αειφόρο και αδιάλειπτη ανάπτυξη

Ανθεκτικά δίκτυα μεταφορών για αειφόρο και αδιάλειπτη ανάπτυξη

18.06.2024

Δεν αρκεί απλά να κατασκευάζουμε σιδηρόδρομο και να επεκτείνουμε το δίκτυό μας. Χρειάζεται να το διαχειριζόμαστε ορθολογικά, δίνοντας δικαιώματα χρήσης στη βάση κοινών κριτηρίων και συντονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ανεμπόδιστη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του για επιβάτες και αγαθά. 

Στην προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να μείνει κανείς πίσω: μιλάμε για δίκτυο και όχι για διάδρομο. Κατά συνέπεια, οι ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και κυρίως, η διασυνοριακότητα με τρίτες χώρες, καθώς και η κατάσταση του δικτύου, δίνοντας ικανοποιητικό χρονικό ορίζοντα προσαρμογής.

Σαφώς και αναμένουμε να ολοκληρωθούν τρέχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έλαβαν έγκριση στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών. Ωστόσο, οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανθεκτικότητα των υποδομών. Η ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να ακολουθεί αυτή τη λογική, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η αδιάλειπτη παρουσία τους. 

Η ΕΕ χρειάζεται να σχεδιάσει και να νομοθετήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που θα εγγυώνται την αντιμετώπιση των κρίσεων από τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, άμεσα και αποτελεσματικά, με επαρκείς πόρους. 

Ωστόσο, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στις κρίσεις και στις φυσικές καταστροφές. Απαιτείται να ενσκήψουμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη λογική της "κινητικότητας ως υπηρεσία" πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να βελτιωθούν η αποδοτικότητα του συστήματος μεταφορών και η ποιότητα του περιβάλλοντος. 

Οι μεταφορές πρέπει να γίνουν προσιτές και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Δεν αρκεί ωστόσο ο εθνικός και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Συνέργειες και συμπληρωματικότητα ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων, καινοτόμοι μηχανισμοί που συνδυάζουν στο σχήμα και δανεισμό, πρέπει να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν.