Καταλυτικός ο ρόλος της HDΒ στην ανοικοδόμησης της Ουκρανίας

Καταλυτικός ο ρόλος της HDΒ στην ανοικοδόμησης της Ουκρανίας

15.02.2024

H εμπειρία και τεχνογνωσία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- HDB στη διαμόρφωση και διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων, ιδιαίτερα προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και της συμμετοχής Ελληνικών επιχειρήσεων σ’ αυτή.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί είτε να συμμετέχει σε σχήματα παροχής τεχνικής βοήθειας σε τοπικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς, είτε να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν σε δραστηριότητες στην Ουκρανία.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, θα απαιτήσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Το ύψος αυτών των πόρων, δεν είναι εύκολο να καλυφθούν μόνο από δημόσιους ή μόνο από ιδιωτικούς φορείς. Θα απαιτηθεί σύμπραξη δυνάμεων και αξιοποίηση εργαλείων υψηλής μόχλευσης και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού», υπογράμμισε.

Η HDB υπηρετεί αυτόν τον σκοπό, ως o μόνος αναπτυξιακός φορέας της χώρας με δυνατότητα μόχλευσης δημόσιων και προσέλκυσης πρόσθετων ιδιωτικών πόρων.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

  1. Διαθέτει την τεχνογνωσία και δυνατότητα ανάληψης δραστηριοτήτων που έχουν χαρακτηριστικά υψηλότερου οικονομικού κινδύνου, διαθέτοντας χρηματοδοτικά εργαλεία με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής πιστώσεων και με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης έναντι των εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
  2. Συνδράμει στις στρατηγικές κατευθύνσεις της χώρας μας, καθώς η χώρα έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αλλά και για επενδύσεις σε άλλους προορισμούς και τομείς που υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον της χώρας.
  3. Έχει ξεκινήσει και επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησής της κατά Πυλώνες (Pillar Assessment), με στόχο να καταστεί σύντομα εταίρος υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη, ευκαιρίες και δυνατότητες, τόσο για την τράπεζα, όσο και για την χώρα.