Ξεκινά ο διαγωνισμός για το ΣΔΙΤ των €131,5 εκατ. της Πολιτικής Προστασίας
Ξεκινά ο διαγωνισμός για το ΣΔΙΤ των €131,5 εκατ. της Πολιτικής Προστασίας

Ξεκινά ο διαγωνισμός για το ΣΔΙΤ των €131,5 εκατ. της Πολιτικής Προστασίας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το νέο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που αφορά στην κατασκευή 13 κέντρων πολιτικής προστασίας, προϋπολογισμού €131,5 εκατ.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
12.01.2021

Αφορά στην κατασκευή 13 κέντρων πολιτικής προστασίας.

 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 13 περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ» και καλύπτει περίοδο έως 27 ετών, εκ των οποίων 2 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα 25 την περίοδο λειτουργίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σε δύο φάσεις

Στην Α φάση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος Στην Β Φάση θα γίνει ο διάλογος με τους προεπιλεγέντες για την οριστικοποίηση των όρων του διαγωνισμού και θα ακολουθήσει η υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα αναδειχθεί από την παρούσα διαδικασία ανάθεσης, θα υλοποιήσει έξι (6) Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν σε ισάριθμες Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες συγκροτούν την Ομάδα Β στην οποία περιλαμβάνονται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Περιφέρεια Αττικής η Περιφέρεια Πελοποννήσου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με άλλη διαδικασία ανάθεσης, μπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση παρεμφερούς έργου στις υπόλοιπες 7 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες, -για τους σκοπούς εκείνου του διαγωνισμού-, θα συγκροτούν την Ομάδα Α που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. 

Ο φορέας καλείται:

 Να εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και στη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, Α’ Φάση Διαγωνισμού Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με ΣΔΙΤ – Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ) 

 Να εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών, επίσης δε θα εκτελέσει τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται, (

Να προβεί στη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, 

 Να αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο,

 Να προβεί στην ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, 

 Να αναλάβει τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, και 

 Να επιστρέψει το έργο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της συμβατικής περιόδου, ήτοι της διάρκειας της σύμβασης σύμπραξης, 

 Ως αντάλλαγμα για τα παραπάνω θα έχει την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Το κτίριο διατάσσεται σε ισόγειο και υπόγειο. Οι κύριες λειτουργίες τοποθετούνται όλες στο ισόγειο ενώ το υπόγειο περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  Το επίπεδο του Ισογείου έχει συνολικό εμβαδό 1.461,64 τ.μ., το επίπεδο του Υπογείου 1.458,12 τ.μ. διαμορφώνοντας τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου στα 2.919.76τ.μ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που θα συνάψει η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές», η οποία είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου, με τον ιδιώτη ανάδοχο θα ανέλθει σε περίπου 71 εκατομμύρια ευρώ δίχως ΦΠΑ.

 Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί  μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00