Αύξηση κατά 74,3% στα καθαρά κέρδη της Prodea το α' εξάμηνο
Αύξηση κατά 74,3% στα καθαρά κέρδη της Prodea το α' εξάμηνο

Αύξηση κατά 74,3% στα καθαρά κέρδη της Prodea το α' εξάμηνο

Τριακόσια είκοσι εννέα ακίνητα έχει στην Ελλάδα, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας.
RE+D magazine
23.09.2019

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 30,9% και ανήλθε σε €79,5 εκατ. έναντι €60,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, της απομείωσης των αποθεμάτων και της αρνητικής υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά θυγατρικών (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από €51,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 σε €54,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 4,8%).

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €73,9 εκατ. έναντι κέρδους €29,7 για το α’ εξάμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €112,9 εκατ. (έναντι κερδών €64,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018) καταγράφοντας αύξηση 74,3%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €1.314,3 εκατ. ή €5,14 ανά μετοχή έναντι €1.286,6 εκατ. και €5,04 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Την 30η Ιουνίου 2019 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 373 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.317 χιλ. τ.μ.

Τριακόσια είκοσι εννέα (329) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019 (συμπ. ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και κατοικιών και οικοπέδων προς ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση) ανερχόταν €2.174 εκατ. (31.12.2018: 349 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας €1.779 εκατ.).

Σημείωση: Η «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με την από 11.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη μεταβολή της επωνυμίας της σε «Prodea Real Estate Investment Company» με διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» και η σχετική μεταβολή τελεί υπό έγκριση.