Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός εφαρμογής του Νέου Εξοικονομώ
Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός εφαρμογής του Νέου Εξοικονομώ

Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός εφαρμογής του Νέου Εξοικονομώ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020
RE+D magazine
26.08.2021

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ».


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 και σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου.  

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένo διαμερίσμα, μονοκατοικίa καθώς και η πολυκατοικία που:

1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.

3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας

6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

 Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να  υπερβαίνει: 

  • Το γινόμενο του €0,9  επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ) 
  • Το γινόμενο του €180,00 επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
  • Το ποσό των €28.000  για επιλέξιμες παρεμβάσεις

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

 Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο διάστημα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή του διανέμεται ανά νομό. 

ΕΔΩ Ο ΟΔΗΓΟΣ