Εκτός του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια
Εκτός του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια

Εκτός του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια

Εκτός του υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ παραμένει η αξία των εκτός σχεδίου οικοπέδων και για το 2021 όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή.
RE+D magazine
14.06.2021

Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
Στη συνολική αξία δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων ηλικίας 100 ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

 Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται οτι επεκτείνεται και για το 2021 η μείωση στον ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα ως εξής:

 α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

 β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

 γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

 δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και

 ) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

 Τέλος απαλλάσσσονται από τον ΕΝΦΙΑ ειδικά για το έτος 2021. τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των οριζόμενων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Φλώρινας. Κοζάνης και Γρεβενών.


  Επέκταση του μέτρου μηδενικών ενοικίων

 Με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται το μέτρο των μηδενικών ενοικίων για τον μήνα Ιούνιο  για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.


 Δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή

 Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση της τροπολογίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.