Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση μετοχών της Sterner Stenhus στην Nequiter Invest
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση μετοχών της Sterner Stenhus στην Nequiter Invest

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση μετοχών της Sterner Stenhus στην Nequiter Invest

Η εταιρία Sterner Stenhus Greece AB, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ηλία Γεωργιάδη, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας PASAL, την 22.01.2021 μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου (αφού πρόκειται για μη ακόμη εισηγμένες μετοχές) 1.787.541 κοινές, ονομαστικές, μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 1.966.295,10 ευρώ ή αξία 1,10 ευρώ ανά μετοχή στη σουηδική εταιρία Nequiter Invest AB.
RE+D magazine
26.01.2021

Η συναλλαγή ήταν συνολικής αξίας €1.966.295,10 ή αξία €1,10 ανά μετοχή.


Επιπλέον, η εταιρία «PASAL» διευκρινίζει ότι οι ως άνω μεταβιβασθείσες μετοχές αποτελούν μέρος των 18.204.903 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και τιμή διάθεσης €1,10 ανά μετοχή, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €9.102.451,50 με εισφορές σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι, από τις 18.204.903 νέες μετοχές της Αύξησης, 11.358.398 μετοχές διατέθηκαν στην εισφέρουσα εταιρία Sterner Stenhus Greece AB και 6.846.505 μετοχές διατέθηκαν στην εισφέρουσα εταιρία ΝΟΕ Α.Ε.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση στο πλαίσιο του ν. 3556/2007, η Sterner Stenhus Greece AB και η Nequiter Invest AB κατείχαν ή ήλεγχαν το 87,64% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 74,65%.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, συνεπεία της από 27.07.2020 συμφωνίας μεταξύ της Sterner Stenhus Greece AB και της Nequiter Invest AB, με την οποία συμφωνήθηκε ότι η τελευταία θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρία υπέρ της εκλογής των προσώπων που ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και ότι θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην Εταιρία κατά τρόπο συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ελέγχει η Sterner Stenhus Greece AB (σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB σύμφωνα με το αρ. 10 στοιχείο α) του ν. 3556/2007), εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο, ήτοι 74,65% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ακόμη και μετά την ως άνω μεταβίβαση των 1.787.541 μετοχών από την Sterner Stenhus Greece AB στην Nequiter Invest AB.