Ο Αντώνης Σιούτης επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου στη BriQ
Ο Αντώνης Σιούτης επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου στη BriQ

Ο Αντώνης Σιούτης επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου στη BriQ

Ο Αντώνης Σιούτης αναλαμβάνει από 01.07.2021 τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της BriQ Properties.
RE+D magazine
06.07.2021

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.


Ο κ. Σιούτης είναι απόφοιτος Οικονομικών σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φορολογία και Ελεγκτική (Msc in Taxation and Auditing) από το ίδιο Πανεπιστήμιο και έχει 5ετή εμπειρία σε τμήμα Ελέγχου στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών Grant Thornton.

Επίσης είναι μέλος στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Association of Chartered Certified Accountants) καθώς και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ο κ. Σιούτης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία, υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου.