Πάνω από €100 εκατ. η αποτίμηση των 28 ακινήτων της BriQ
Πάνω από €100 εκατ. η αποτίμηση των 28 ακινήτων της BriQ

Πάνω από €100 εκατ. η αποτίμηση των 28 ακινήτων της BriQ

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει ότι η συνολική αξία των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της (Εταιρείας και θυγατρικών) αποτιμάται σε € 100,4 εκ. με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2020.
RE+D magazine
01.03.2021

Η εταιρεία το 2020 δαπάνησε συνολικά €41,1 εκατ. για επενδύσεις.

 Κατά το 2020 η Εταιρεία δαπάνησε συνολικά € 41,1 εκ., ως ακολούθως:


    Πραγματοποίησε 6 νέες αγορές ακινήτων ύψους € 10,0 εκ.
    Επένδυσε € 3,7 εκ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
    Επένδυσε € 3,5 εκ. για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos M.A.E.
    Επένδυσε € 23,9 εκ. για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses A.E.

Η συνολική αξία αποτίμησης των ακινήτων και των συμμετοχών σε θυγατρικές ανήλθε σε € 102 εκ. την 31.12.2020 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 70% σε σχέση με την αξία αποτίμησης της 31.12.2019 που περιλάμβανε 22 ακίνητα συνολικής αξίας € 60 εκ.