Πάνω από €135 εκατ. οι επενδύσεις της Prodea το Α' εξάμηνο
Πάνω από €135 εκατ. οι επενδύσεις της Prodea το Α' εξάμηνο

Πάνω από €135 εκατ. οι επενδύσεις της Prodea το Α' εξάμηνο

Στο χαρτοφυλάκιο της πάνω από 20.000 τ.μ γραφειακών χωρων 11 εμπορικά κέντρα καθώς και οικόπεδο για κατασκευή πολυτελών κατοικιών
RE+D magazine
01.10.2021

Πάνω από 135 εκατ επενδύσεις πραγματοποίησε η Prodea το Α' εξάμηνο του 2021 προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιο της πάνω από 20.000 τ.μ γραφειακών χωρων 11 εμπορικά κέντρα καθώς και οικόπεδο για κατασκευή πολυτελών κατοικιών


Από το σύνολό των επενδύσεων η μερίδα του λέοντος πραγματοποίηθηκε πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό (Ιταλία Κύπρο) 


Συγκεκριμένα η ΑΕΕΑΠ : 

 

Στις 22 Ιανουαρίου 2021 ολοκλήρωσε την απόκτηση 47 θέσεων στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 507,6 τ.μ., επί ακινήτου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Κηφισιάς 44 στο Μαρούσι Αττικής. Το τίμημα για την απόκτησή ανήλθε σε €367.000 (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €19) ενώ η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €402.000. 

 

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακίνητου συνολικής επιφάνειας 2.400 τ.μ. το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Α. Συγγρού 377. Το τίμημα για την απόκτησή του ακινήτου ανήλθε σε €3.100.000 (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €54.000) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €3.790.000. Από το συνολικό τίμημα ποσό €775.000 καταβλήθηκε την ίδια ημέρα ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβλήθηκε την 1 Απριλίου 2021. 

 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, η εταιρεία Picasso Fund απέκτησε ένα ακίνητο με χρήση γραφείων και χώρων στάθμευσης στο Μιλάνο, Ιταλία, συνολικής επιφάνειας 11.100 τ.μ. το οποίο είναι εκμισθωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του σε μισθωτές με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Το τίμημα για την απόκτησή του ακινήτου ανήλθε σε €19.000.000 (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €620.000) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €22.000.000. Από το συνολικό τίμημα ποσό €7.600.000 καταβλήθηκε την ημερομηνία της απόκτησης ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόκτησης. Σε εξασφάλιση του πιστούμενου τιμήματος, το Picasso Fund προσκόμισε στον πωλητή ανέκκλητη εγγυητική επιστολή από την τράπεζα Intesa Sanpaolo S.p.Α.

 

Στις 26 Μαρτίου 2021, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου 80% των μετοχών της εταιρείας CI Global RE S.a.r.l. SICAF-RAIF (εφεξής «CI Global») με έδρα το Λουξεμβούργο (που αντιστοιχεί στο 46,2% των οικονομικών δικαιωμάτων της εταιρείας). Στην CI Global ανήκουν τα εταιρικά μερίδια της Fondo Tarvos - Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato (εφεξής «Tarvos Fund») η οποία είναι ιδιοκτήτρια 11 εμπορικών ακινήτων στην Ιταλία. Η εύλογη αξία των ακινήτων κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €105.610.000. 

 Στις 7 Απριλίου 2021, απέκτησε επιπλέον ποσοστό (36,22%) έναντι τιμήματος €4.709.000 στη θυγατρική της εταιρεία Aphrodite Springs Public Limited. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Εταιρεία κατέχει 96,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Aphrodite Springs Public Limited. Το Aphrodite Springs εκτείνεται σε 1.472.000 τ.μ. γης, και είναι αδειοδοτημένη για την ανάπτυξη γηπέδου γκολφ και 125.000 τ.μ. κατοικιών και ακινήτων συμπληρωματικών χρήσεων. 

 Την 6 Μαΐου 2021 υπέγραψε Σύμβαση Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών με την εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A. για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.A., 100% θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT S.A. και ιδιοκτήτριας του κτηρίου γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι. Το «ILIDA BUSINESS CENTER» είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό κτήριο γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής, έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης. Η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών. Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30 Σεπτεμβρίου 2021. Το τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Την 30 Ιουνίου 2021 απέκτησε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.600 τ.μ. στο οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει πολυτελείς κατοικίες σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Το τίμημα απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε σε €4.400.000, ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €4.563.000.  

Κέρδη εξαμήνου στα €108,8 εκατ

Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €108,8 εκατ. έναντι €28,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο το 2020.

Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε €57,3 εκατ. (έναντι καθαρών ζημιών €5,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €47,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €50,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €30,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €35,6 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2020.

Η διαφορά στα καθαρά κέρδη είναι αποτέλεσμα κυρίως της πώλησης ακινήτων το 2020, συνεπεία της οποίας καταγράφηκαν κέρδη €4,7 εκατ. το 2020.. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €64,9 εκατ. έναντι €68,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID19) για το α’ εξάμηνο του 2021, τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία.

 Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα για το α’ εξάμηνο του ανήλθε σε €1,6 εκατ. για τον Όμιλο και €1,3 εκατ. για την Εταιρεία. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε €1.439,0 εκατ. ή €5,63 ανά μετοχή έναντι €1.367,9 εκατ. και €5,35 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.