Στα €2,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ICI REIC το α' 6μηνο
Στα €2,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ICI REIC το α' 6μηνο

Στα €2,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ICI REIC το α' 6μηνο

Μικρή μείωση των εσόδων από μισθώματα κατά 1,52%. Συνολικά 34 ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο της επιφάνειας 43.715 τ.μ
RE+D magazine
19.08.2020

Αύξηση των κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) κατά 20,65% σημείωσε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. για το α' εξάμηνο του 2020 ότι σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, και ακολουθώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, παρά την αμελητέα μείωση των εσόδων από μισθώματα (-1,52%)

Την 30.06.2020 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 43.715τμ., αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.


Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το φετινό Α’ εξάμηνο, σε σχέση με αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, είναι η ακόλουθη:

1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €4,11 εκ. έναντι €4,17 εκ. (μείωση 1,52%), συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

2. Οι ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €0,28 εκ. έναντι κερδών €0,34 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €2,85εκ. έναντι €3,83 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την απουσία κερδών από την πώληση ακίνητων (Α’ εξάμηνο 2019 – κέρδη € 0,55 εκ.) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων (Α’ εξάμηνο 2019 – κέρδη € 0,34 εκ).

4. Κατ’ επέκταση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,75εκ. έναντι € 3,65εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2,70 εκ. έναντι €3,26 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε € 53 χιλ. έναντι € 388 χιλ. λόγω της κατάργησης του κατώτατου συντελεστή (0,75%) του φόρου επενδύσεων.
Βασικοί Δείκτες

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 28,93% (Α’ εξάμηνο 2019: 29,57%)

• Προσαρμοσμένο EBITDA: €3.199.801 (Α’ εξάμηνο 2019: 3.550.478)

• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €3.146.550 (Α’ εξάμηνο 2019: €2.608.010)

• Γενική Ρευστότητα: 1,58 (Α’ εξάμηνο 2019: 3,76), μειωμένη λόγω της εκκρεμούς υποχρέωσης καταβολής του μερίσματος (€ 3,77 εκ.) της οικονομικής χρήσης του 2019.

• Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,16 (Α’ εξάμηνο 2019: €7,27)

• Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,26 (Α’ εξάμηνο 2019: €0,31)

ICI