Στα 29 ακίνητα αύξησε το χαρτοφυλάκιο της η BriQ Properties
Στα 29 ακίνητα αύξησε το χαρτοφυλάκιο της η BriQ Properties

Στα 29 ακίνητα αύξησε το χαρτοφυλάκιο της η BriQ Properties

Σε 1,093 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ το πρώτο τρίμηνο 2021 έναντι 963.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 13,4%.
RE+D magazine
31.05.2021

Οι επενδύσεις του ομίλου περιλαμβάνουν 29 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας €109,12 εκατ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Την 31η Μαρτίου 2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 29 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 109,12 εκατ. ευρώ, έναντι 28 ακίνητων αξίας 106 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 και 25 ακίνητων αξίας 68,183 εκατ. ευρώ, την 31.03.2020. Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η εταιρεία απέκτησε ένα νέο ακίνητο συνολικού ποσού επένδυσης 2,12 εκατ. ευρώ, ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες 1 εκατ. ευρώ που κυρίως αφορούν υπό ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,3% και ανήλθαν σε 686.000 ευρώ έναντι 633.000 ευρώ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 34,5% και ανήλθαν σε 535.000 ευρώ έναντι 397.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 35,7% και ανήλθαν σε 507.000 ευρώ έναντι 374.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε 633.000 ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 2,62 εκατ. ευρώ έναντι 2,06 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020. Την 31η Μαρτίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν 22,22 εκατ. ευρώ έναντι 18,31 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η εταιρεία την 31.03.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 753.000 ευρώ και αξίας κτήσης 624.000 ευρώ. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 31.03.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.