Στα €6,90 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ICI REIC για το 2019
Στα €6,90 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ICI REIC για το 2019

Στα €6,90 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ICI REIC για το 2019

Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €8,32 εκατ. έναντι €7,97 εκατ.
11.05.2020

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι σε σχέση με το οικονομικό έτος 2018, και ακολουθώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, παρουσίασε αύξηση των εσόδων από μισθώματα κατά 4,32%.

Ενώ πραγματοποίησε κέρδη ύψους € 0,55 εκ. (18,8% σε σχέση με την λογιστική αξία και 38,4% σε σχέση με την τιμή αγοράς) από την πώληση τριών ακινήτων. Την 31.12.2019 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 43.716τμ, έναντι 36 ακινήτων 45.088τμ την 31.12.2018, μετά από τις πωλήσεις των τριών προαναφερόμενων ακινήτων και της αγοράς ενός.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, ήταν η ακόλουθη:1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 8,32 εκ. έναντι € 7,97 εκ. (αύξηση 4,32%), βάσει των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και από την αγορά ενός ακινήτου.2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε € 0,66 εκ. έναντι € 3,71 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (η διαφορά οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία των ακινήτων που αγοράστηκαν το 2018).3.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 7,70 εκ. έναντι € 10,11 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως από τις αυξημένες αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των ακινήτων που αγοράστηκαν το 2018.4. Για τους ίδιους λόγους, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,34 εκ. έναντι € 9,77 εκ της προηγούμενης χρονιάς.5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 6,90 εκ. έναντι € 9,04 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε € 0,44 εκ. έναντι € 0,74 εκ. λόγω της κατάργησης του κατώτατου συντελεστή (0,75%) του φόρου επενδύσεων.

Βασικοί Δείκτες
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 29,57% (2018: 29,53%)
• Προσαρμοσμένο EBITDA: € 7,15 εκ. (2018: € 6,51 εκ.)
• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): € 6,71 εκ. (2018: € 5,58 εκ.)• Γενική Ρευστότητα: 3,76 (2018: 2,18)
• Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): € 7,27 (2018: € 6,97)
• Κέρδη ανά μετοχή (EPS): € 0,66 (2018: € 0,86)