Στην Prodea το κτίριο γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER»
Στην Prodea το κτίριο γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER»

Στην Prodea το κτίριο γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER»

Στην αγορά του συνόλου των μετοχών της Lamda Ilida Office S.M.S.Α., 100% θυγατρικής της Lamda Develοpment και ιδιοκτήτριας του κτηρίου γραφείων «Ilida Business Center» στο Μαρούσι προχώρησε η Prodea Investments.
RE+D magazine
06.05.2021

Σε συμφωνία με την Lamda Development.


Η Lamda Ilida Office κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η εκμετάλλευση του κτιρίου γραφείων «ΙLIDA BUSINESS CENTRE» ιδρύθηκε στις 02 Αυγούστου 2018. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου προχώρησε στη σύναψη προσυμφώνου αγοραπωλησίας του «ILIDA BUSINESS CENTER» κυριότητας μέχρι τότε της Lamda Olympia Village Α.Ε., προκαταβάλλοντας ποσό της τάξεως των €30 εκ. για την καταρχήν μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης του κτιρίου γραφείων με προβλεψη για την οριστική μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του κτιρίου από την Lamda Olympia Village μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021. Η εύλογη αξία του κτιρίου γραφείων κατά την ημερομηνία της συναλλαγής ανερχόταν στα € 30 εκ.

Το «ΙLIDA BUSINESS CENTRE», έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης.

Βρίσκεται σε προνομιακή θέση, δίπλα στο Golden Hall και το Ο.Α.Κ.Α, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση τόσο μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας όσο και μέσω της Αττικής Οδού (Κόμβος Λ. Κηφισίας ή «Δακτυλίδι») και προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις της Prodea στον βόρειο άξονα και το business district του Αμαρουσίου.

Ti αναφέρει στη ανακοίνωση της η Prodea Investments

Η PRODEA Investments ανακοινώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών με την εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A. για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.Α., 100% θυγατρικής της LAMDA DEVELOPMENT και ιδιοκτήτριας του κτηρίου γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι. Η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών.

Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30.09.2021.

To τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
 

Η ανακοίνωση της Lamda

Η Lamda Develοpment σημειώνει σε ξεχωριστή ανακοίνωση πως η συναλλαγή εκτιμάται ότι δεν θα έχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενώ θα προκύψει όφελος σε επίπεδο ομίλου Lamda Develοpment από τη μείωση των ενοποιημένων δανειακών υποχρεώσεων κατά το ποσό €39,1εκ (ήτοι η ονομαστική αξία του δανείου της Θυγατρικής την 31.12.2020). Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και τα εμπορικά της κέντρα.

Οδυσσέας Αθανασίου
Οδυσσέας Αθανασίου Διευθύνων Σύμβουλος
Lamda Development
Lamda Development www.lamdadev.com/el/