Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ της ICI REIC
Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ της ICI REIC

Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ της ICI REIC

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
RE+D magazine
10.06.2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιήσει η Intercontinental International στις 30.6.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019)2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη

3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 (περιόδου από 01.01.2020 έως και 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2020 (περιόδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

6. Έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/20188. Ανακοίνωση κατ’ άρθρο 82 παρ.1 του ν.4548/208 των από 1.7.2019 και 10.2.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου9. Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας- εναρμόνιση με το ν.4548/2018, όπως ισχύει 10. Λοιπά Θέματα