Στο Ταμείο Ανάκαμψης ο 1ος κύκλος του Εξοικονομώ – Αυτονομώ
Στο Ταμείο Ανάκαμψης ο 1ος κύκλος του Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Στο Ταμείο Ανάκαμψης ο 1ος κύκλος του Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020
RE+D magazine
10.11.2021

Την απόφαση ένταξης του πρώτου κύκλου “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” (2020) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης.


Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ 075 ανέρχεται σε €199.640.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στόχος του προγράμματος που ξεκίνησε το 4ο τρίμηνο του 2020 και ολοκληρώνεται το 4ο τρίμηνο του 2023 είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 8000 κατοικιών.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης οι Φορείς Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Η ΕΑΤ ΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Υλοποίησης του έργου θα καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο   του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διασυνδεσιμότητα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων της ΕΑΤ ΑΕ και του ΟΠΣ ΤΑ, η ΕΑΤ ΑΕ πρέπει να ενημερώνει το ΟΠΣ ΤΑ με όλα τα στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης της δράσης ενίσχυσης κατά τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων, Παρακολούθησης Ενεργειών Ωρίμανσης και Παρακολούθηση Υλοποίησης Δράσης Ενίσχυσης με επισύναψη της σχετικής για κάθε περίπτωση λίστας δικαιούχων με τα στοιχεία που προβλέπονται όπως επωνυμία, ΑΦΜ, ημερομηνία καταβολής, ποσό καταβολής κ.α.