Στο 33% το ποσοστό της Fairfax στην Eurobank
Στο 33% το ποσοστό της Fairfax στην Eurobank

Στο 33% το ποσοστό της Fairfax στην Eurobank

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει, με βάση σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, ανήλθε στις 14.7.2021 σε 33,00% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.224.002.259 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Εταιρείας.
RE+D magazine
21.07.2021

Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33,47%

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33,47% επί κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την από 16.7.2021 γνωστοποίηση της Fairfax προς την Εταιρεία με την οποία γνωστοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax υπερέβη στις 14.7.2021 το 33,3% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς αυτό ανήλθε, όπως προαναφέρθηκε, σε 33,47%, η δε αλυσίδα των ελεγχόμενων από τη Fairfax νομικών οντοτήτων που κατέχουν άμεσα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα σύμφωνα με το ν. 3864/2010 (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)

1. Allied World Assurance Company, Ltd 3,63%

2. Brit Reinsurance (Bermuda) Limited 0,83%

3. Brit Syndicates Limited 0,04%

4. Greystone Insurance Company 2,51%

5. Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund 0,56%

6. Fairfax (Barbados) International Corp. 0,34%

7. Newline Insurance Company Limited 0,20%

8. Newline Corporate Name Limited and held in name of Trustees of Newline Syndicate 1218 1,44%

9. Newline Europe Versicherung AG 0,05%

10. Northbridge General Insurance Corporation 0,03%

11. Odyssey Re Europe S.A. 0,08%

12. Odyssey Reinsurance Company 6,89%

13. RiverStone Insurance (UK) Limited 1,20%

14. TIG Insurance (Barbados) Limited 0,77%

15. Fairfax (US) Inc. 3,26%

16. United States Fire Insurance Company 3,42%

17. Wentworth Insurance Company Ltd 3,40%

18. Federated Insurance Company 0,02%

19. Hudson Insurance Company 0,28%

20. The Sixty Three Foundation 0,08%

21. Verassure Insurance Company 0,01%

22. Zenith Insurance Company (Canada) 0,01%

23. HWIC Global Equity Fund 1,98%

24. HWIC Value Opportunities Fund 0,39%

25. Fairfax Financial Holdings Limited 0,29%

26. Eurolife FFH General S.M.S.A. 0,09%

27. Eurolife FFH Life S.M.S.A. 1,64%

28. Eurolife FFH Asigurari Generale S.A. 0,002%

29. Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A. 0,002%

Σύνολο 33,47%


Για τις έμμεσες συμμετοχές, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνονται τα κατωτέρω:


1. η Fairfax (Barbados) International Corp. ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd.,

2. η FFHL Group Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,

3. η Wentworth Insurance Company Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),

4. η TIG Insurance (Barbados) Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),

5. η Northbridge General Insurance Corporation ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation,

6. η Northbridge Financial Corporation ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),

7. η Federated Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation (βλέπε σημείο 6 ανωτέρω),

8. η Verassure Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge General Insurance Corporation (βλέπε σημείο 5 ανωτέρω),

9. η Zenith Insurance Company (Canada) ανήκει κατά 100% στην Verassure Insurance Company (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω),

10. η United States Fire Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Crum & Forster Holdings Corp.,

11. η Crum & Forster Holdings Corp. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 κατωτέρω),

12. η Fairfax (US) Inc. ανήκει κατά 94,44% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω) και 5,56% στην Fairfax Financial Holdings Limited,

13. η Odyssey Reinsurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Group Holdings Inc.,

14. η Odyssey Group Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Odyssey US Holdings Inc.,

15. η Odyssey US Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),

16. η RiverStone Insurance (UK) Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone Holdings Limited,

17. η RiverStone Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone (Barbados) Ltd,

18. RiverStone (Barbados) Limited ανήκει κατά 32,33% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω), 19,97% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω) και 7,70% στην Fairfax Financial Holdings Limited,

19. η Allied World Assurance Company, Ltd. ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, Ltd,

20. η Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, GmbH,

21. η Allied World Assurance Company Holdings, GmbH ανήκει κατά 70,89% στην 1102952 B.C. Unlimited Liability Company,

22. η 1102952 B.C. Unlimited Liability Company, ανήκει κατά 100% στη Fairfax Financial Holdings Limited,

23. η Greystone Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω),

24. η Hudson Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω),

25. η Odyssey Re Europe S.A. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Odyssey Reinsurance Company (0,01%) (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω) και Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. (99,99%),

26. η Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω),

27. η Newline Corporate Name Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (και κατέχονται στο όνομα Trustees of Newline Syndicate 1218),

28. η Newline Holdings UK Limited ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω),

29. η Newline Insurance Company Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (βλέπε σημείο 28 ανωτέρω),

30. η Newline Europe Versicherung AG ανήκει κατά 100% στην Newline Europe Holdings GmbH;

31. η Newline Europe Holdings GmbH ανήκει κατά 100% στην Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω),

32. η Brit Syndicates Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited,

33. η Brit Insurance Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Limited,

34. η Brit Limited ανήκει κατά 88,85% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),

35. η Brit Reinsurance (Bermuda) Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 33 ανωτέρω),

36. η HWIC Global Equity Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (61,94%) (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω), Advent Capital (No.3) Limited (17,30%) και Brit UW Limited (9,23%),

37. η Advent Capital (No.3) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (No.2) Limited,

38. η Advent Capital (No.2) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital Limited

39. η Advent Capital Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (Holdings) LTD;

40. η Advent Capital (Holdings) LTD ανήκει 100% στην Riverstone (Barbados) Ltd. (βλέπε σημείο 18 ανωτέρω),

41. η Brit UW Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Syndicates Limited (βλέπε σημείο 32 ανωτέρω),

42. η Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund είναι ένα συνταξιοδοτικό πλάνο για πρώην εργαζόμενους συγκεκριμένων θυγατρικών της Fairfax,

43. η The Sixty Three Foundation είναι ένας αυτόνομος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών χορηγιών,

44. η HWIC Value Opportunities Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: 1,41% από την Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna (βλέπε σημείο 45 κατωτέρω), 0,72% από την Odyssey Re Europe S.A. (βλέπε σημείο 25 ανωτέρω), 1,08% από την Newline Corporate Name Limited (βλέπε σημείο 27 ανωτέρω), 0,39% από την Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω), 1,49% από την Newline Europe Versicherung AG (βλέπε σημείο 30 ανωτέρω), 17,30% από την Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω), 11,31% από την RiverStone Insurance (UK) Limited (βλέπε σημείο 16 ανωτέρω), 17,64% από την Colonnade Insurance S.A. (βλέπε σημείο 46 κατωτέρω), 18,07% από την Allied Word Assurance Company, AG (βλέπε σημείο 48 κατωτέρω) και 7,8% από την Allied Word Assurance Company Europe dac (βλέπε σημείο 50 κατωτέρω),

45. η Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,

46. η Colonnade Insurance S.A. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Luxembourg Holdings Sarl,

47. η Fairfax Luxembourg Holdings Sarl ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),

48. η Allied Word Assurance Company, AG ανήκει κατά 100% στην Allied Word Assurance Holdings (Ireland) Ltd,

49. η Allied Word Assurance Holdings (Ireland) Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied Word Assurance Company, Ltd (βλέπε σημείο 19 ανωτέρω),

50. η Allied Word Assurance Company Europe dac ανήκει κατά 100% στην Allied Word Assurance Holdings (Ireland) Ltd (βλέπε σημείο 49 ανωτέρω),

51. η Eurolife FFH General Single Member S.A. ανήκει κατά 100% στην Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A.,

52. η Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. ανήκει κατά 80% στην Costa Luxembourg Holdings S.à r.l.,

53. η Costa Luxembourg Holdings S.à r.l. ανήκει κατά 100% στην Colonnade Finance S.à r.l.,

54. η Colonnade Finance S.à r.l. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),

55. η Eurolife FFH Life Single Member S.A. ανήκει κατά 100% στην Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. (βλέπε σημείο 52 ανωτέρω),

56. η Eurolife FFH Asigurari Generale S.A. ανήκει κατά 100% στην Eurolife FFH General Single Member S.A. (βλέπε σημείο 51 ανωτέρω),

57. η Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A. ανήκει κατά 100% στην Eurolife FFH Life Single Member S.A. (βλέπε σημείο 55 ανωτέρω),

58. το Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund, το Sixty Three Foundation και το HWIC Value Opportunities Fund διαχειρίζονται από την Fairfax Financial Holdings Limited.

Τέλος, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.