Τα αποτελέσματα των stress tests για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
Τα αποτελέσματα των stress tests για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Τα αποτελέσματα των stress tests για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Δύο τράπεζες ολοκλήρωσαν και επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
RE+D magazine
30.07.2021

Με επιτυχία πέρασαν τα "τεστ αντοχής" του 2021 της ΕΚΤ οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

 

Οι επιδόσεις τους αλλά και τα σχέδιά τους για μείωση των "κόκκινων δανείων" επιβεβαιώνουν ότι οι εγχώριες τράπεζες έχουν γυρίσει "σελίδα" και προχωρούν με σταθερά βήματα προς το μέλλον.

Σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank αναφέρεται, είχε την υψηλότερη παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου, κατά τον τριετή ορίζοντα της άσκησης, μέσω της οργανικής κερδοφορίας (Internal Capital Generation) και ολοκλήρωσε την άσκηση με τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε βάθος τριετίας (το 2023) έναντι των ανταγωνιστών της.

Ειδικότερα στο Βασικό Σενάριο οι κεφαλαιακοί δείκτες ήταν:
-Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 Capital ratio): 17.4%
-Δείκτης Συνολικού Κεφαλαίου (Total Capital ratio): 18.6%

Στο Δυσμενές Σενάριο

-Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 Capital ratio): 8.4%
-Δείκτης Συνολικού Κεφαλαίου (Total Capital ratio): 9.5%

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς το τεστ αντοχής του 2021 βασίζεται σε παραδοχές στατικού ισολογισμού (Static Balance Sheet) του τέλους έτους 2020, σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού ως αποτέλεσμα των τιτλοποιήσεων (συναλλαγή Galaxy), η αύξηση στους δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας αν υπολογιστεί η έκδοση κεφαλαίου Tier II που έγινε τον Μάρτιο του 2021 και η προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Project Tomorrow)

Αν ληφθούν υπόψη έκδοση κεφαλαίου Tier II και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τότε:

-ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) υπό το Δυσμενές Σενάριο σε βάθος τριετίας διαμορφώνεται σε 10.3%
 -ο Δείκτης Συνολικού Κεφαλαίου (Total Capital ratio) υπό το Δυσμενές Σενάριο σε βάθος τριετίας διαμορφώνεται σε 12.5%

Σημειώνεται επίσης ότι η Alpha Bank εισήλθε στο (πανευρωπαϊκό) τεστ αντοχής του 2021 με τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των υπολοίπων Ελληνικών Τραπεζών. Συγκεκριμένα, Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 Capital ratio): 17.1%. Δείκτης Συνολικού Κεφαλαίου (Total Capital ratio): 18.2%. Δείκτης Μόχλευσης (Leverage Ratio): 10.7%. Συνολικά, η ποιότητα των κεφαλαίων της Τράπεζας είναι καλύτερη έναντι των ανταγωνιστών της (π.χ. λιγότερο αναβαλλόμενο φόρο στα εποπτικά κεφάλια - DTA και DTC) ενώ παράλληλα έχει την μικρότερη μόχλευση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Η Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με τους κοινούς μεθοδολογικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και τις παραδοχές των σεναρίων εξέλιξης μακροοικονομικών δεικτών και συνθηκών αγοράς που δημοσιεύθηκαν στις 29/01/2021.
Η άσκηση προσομοίωσης βασίστηκε σε Στατική προσέγγιση του Ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση του Ομίλου κατά την 31/12/2020 ως σημείο εκκίνησης, επί του οποίου και πραγματοποιήθηκε προσομοίωση ακραίων συνθηκών βάσει ενός Βασικού και ενός Δυσμενούς σεναρίου με ορίζοντα τριετίας (2021-23).

Με αφετηρία το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 («CET1 FL») ύψους 12.8% στις 31/12/2020 (15.7% χωρίς την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9), το Βασικό σενάριο είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατά 270μ.β. σε ορίζοντα τριετίας, με το δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15.5% το 2023. Υπό το Δυσμενές σενάριο, σημειώθηκε μέγιστη αρνητική επίπτωση 6.4% στο δείκτη CET1 FL το 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6.4% το 2023.

Δεδομένης της μεθοδολογίας του Στατικού Ισολογισμού, η Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021 δε λαμβάνει υπόψη τη θετική επίδραση κεφαλαιακών ενεργειών που έπονται της 31/12/2020.

Ο δείκτης CET1 FL του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε σε 14.0% (pro-forma, συνυπολογίζοντας τα κέρδη της περιόδου), υπερβαίνοντας κατά 120μ.β. αντίστοιχα το επίπεδο εκκίνησης της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών. Επιπροσθέτως, δεν λήφθηκε υπόψη η θετική επίδραση στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνολικού ύψους περίπου 170μ.β. Σύμφωνα με τους pro-forma υπολογισμούς της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300 μονάδες βάσης.

Με επιτυχία και η Πειραιώς

H Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η άσκηση έχει σημείο αναφοράς  τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ο χρονικός της ορίζοντας εκτείνεται έως το τέλος του 2023 και  αξιολογεί βασικό και δυσμενές σενάριο.

Υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023. Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης. Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 610 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2021).

Η άσκηση βασίσθηκε στην παραδοχή στατικού ισολογισμού και δεν λαμβάνει υπόψη πρωτοβουλίες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο του σχεδίου “Sunrise”, η Πειραιώς ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,38 δισ. και έκδοση ομολόγου AT1 ύψους €0,6 δισ. κατά το δεύτερο τρίμηνο 2021. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις ενέργειες, οι κεφαλαιακοί δείκτες με πλήρη ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ κάτω από το δυσμενές σενάριο για το 2023 ανέρχονται σε περίπου 13,5% σε όρους συνολικών κεφαλαίων και περίπου 10,0% σε όρους κεφαλαίων CET1, σύμφωνα με pro forma υπολογισμούς της Πειραιώς.

Με χαμηλότερη απομείωση κεφαλαίου η Eurobank

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2021 SSM Stress Test (ST), η οποία συντονίστηκε και διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Τα παρακάτω μεγέθη συνοψίζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου Eurobank Holdings σε ενοποιημένη βάση υπό το Βασικό και υπό το Δυσμενές σενάριο της άσκησης. Η αφετηρία της άσκησης είναι η οικονομική και κεφαλαιακή θέση του Ομίλου στις 31/12/2020 . Ο χρονικός ορίζοντας της άσκησης καλύπτει την περίοδο μέχρι το τέλος του 2023.

Υπό το Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξάνεται κατά 290μ.β. κατά τη διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη Core Tier 1 (CET 1) 14,9% στο τέλος του 2023 (με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ).

Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώνεται κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023 και κατά 517μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Κατά συνέπεια, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 διαμορφώνεται στο 8%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Eurobank είχε τη χαμηλότερη απομείωση κεφαλαίου (433μβ στο τέλος του 2023 και 517μβ στο χειρότερο σημείο) από όλες τις ελληνικές τράπεζες, καθώς έχει ολοκληρώσει από τις 31/12/2020 το μέγιστο μέρος του εμπροσθοβαρούς σχεδίου εξυγίανσης του ισολογισμού και απαλλαγής του από τα κόκκινα δάνεια. Έτσι ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που με βάση την παράμετρο της απομείωσης κεφαλαίων κατατάχθηκε στην δεύτερη κατηγορία, αμέσως μετά τις ισχυρότερες τράπεζες της Ευρώπης.

Η επίδοση αυτή της Eurobank δημιουργεί εύλογη προσδοκία για μείωση από τον SSM, εντός του έτους, του ελάχιστου δείκτη κεφαλαίων. Μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τράπεζας για ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της.

Η Eurobank έχει ήδη ανακοινώσει και υλοποιεί το project Mexico, την τελευταία μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ολοκλήρωσή του, μέσα στο έτος, θα οδηγήσει σε μονοψήφιο ποσοστό ΝΡΕ στον ισολογισμό – πρώτη φορά που ελληνική τράπεζα θα πετυχαίνει κάτι τέτοιο μετά την πολυετή κρίση. Η θετική επίδραση του project Mexico δεν έχει ληφθεί υπόψη στο παρόν Stress Test.

Τέλος, στο Βασικό σενάριο του Stress Test, που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, η Eurobank, βασισμένη και πάλι στο προβάδισμά της στην εξυγίανση από τα κόκκινα δάνεια, δημιουργεί σταθερά μέσω κερδοφορίας οργανικό κεφάλαιο (περίπου 100 μονάδες βάσης κάθε χρονιά).