Τριπλασίασε τα κέρδη της η Trastor το α' εξάμηνο
Τριπλασίασε τα κέρδη της η Trastor το α' εξάμηνο

Τριπλασίασε τα κέρδη της η Trastor το α' εξάμηνο

Αύξηση κατά 42,1% των εσόδων από μισθώματα ανακοίνωσε η ΑΕΕΑΠ.
RE+D magazine
01.10.2021

Σημαντική αύξηση της τάξης του 42,1% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ κατά το α' εξάμηνο του 2021 έναντι 5,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.


Ιδιαιτέρα σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 8,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καθώς ανήλθαν σε 12,2 εκατ. ευρώ, από 5,3 εκατ. ευρώ. Παρόμοια αύξηση σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεων επενδυτικών ακινήτων (adjusted EBITDA), καθώς ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.

Την 30ή Ιουνίου 2021, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάβανε 59 εμπορικά ακίνητα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 219,1 χιλ. τμ, με εύλογη αξία 312,9 εκατ. ευρώ, έναντι 301,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο Όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 απέκτησε μια νεόδμητη σύγχρονη εμπορική αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνολικού τιμήματος 6,9 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του πλάνου αποεπένδυσης από ακίνητα μη στρατηγικού χαρακτήρα, ολοκληρώνοντας την πώληση συνολικά 7 ακινήτων, (6 πρατηρίων υγρών καυσίμων και ενός καταστήματος), συνολικού τιμήματος 4,4 εκατ. ευρώ, αποσκοπώντας αφενός στην διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων με ξεκάθαρο επενδυτικό προσανατολισμό και αφετέρου στην εξασφάλιση των σημαντικών αποδόσεων στους μετόχους.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 30ή Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 23,0 εκατ. ευρώ, έναντι 17,5 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους 8,0 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.