Ψηφιακά η διαδικασία διόρθωσης λαθών στο κτηματολόγιο
Ψηφιακά η διαδικασία διόρθωσης λαθών στο κτηματολόγιο

Ψηφιακά η διαδικασία διόρθωσης λαθών στο κτηματολόγιο

Με τροπολογία που ψηφίστηκε ως άρθρο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 ορίζεται η νέα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων στις εγγραφές της κτηματογράφησης.
RE+D magazine
14.05.2021

Αναλυτικά η νέα διαδικασία

 Η τροπολογία αποσκοπεί στην απλοποίηση και επιτάχυνση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης. Η νέα διαδικασία προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έρχεται αφενός να βελτιώσει τους χρόνους και τους μηχανισμούς εξέτασης των αιτήσεων και αφετέρου να δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου στους ιδιοκτήτες και στις συναλλαγές γύρω από τα ακίνητα.

Προκειμένου, μάλιστα, να αποφευχθεί ένα ακόμα πισωγύρισμα στις διαδικασίες, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν εκείνες τις περιοχές όπου η εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει (δηλαδή περιοχές όπου η ανάρτηση έγινε μετά τον Μάιο του 2020). Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται συνολικά η λειτουργία του Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα:

1. Η προτεινόμενη ρύθμιση δίνει εκ νέου στους πολίτες την δυνατότητα να προσφύγουν στις δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων, είτε η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης εισηγείται την αποδοχή είτε την απόρριψη της αίτησης διόρθωσης. Με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, η δυνατότητα αυτή υφίστατο μόνο στις περιπτώσεις θετικής εισήγησης. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος σε περίπτωση θετικής εισήγησης είναι να θίγονται δικαιώματα τρίτων, ειδάλλως η προσφυγή σε δευτεροβάθμια επιτροπή καθίσταται άνευ αντικειμένου.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα ορίζει η προς ψήφιση τροπολογία, όλη η διαδικασία κατάθεσης, εξέτασης και εν γένει παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεων διόρθωσης ψηφιοποιείται και διεξάγεται μέσω του gov.gr. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται σημαντικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές μακριά από την κατοικία τους, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες στη διαδικασία. Αυτονόητα, όποιος το επιθυμεί εξακολουθεί να μπορεί να καταθέτει αιτήσεις διόρθωσης με φυσική παρουσία στα κτηματολογικά γραφεία.

3. Τέλος, με την τροπολογία ρυθμίζεται ρητά και ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, αυτό της δημοσιότητας των εκθέσεων που εκδίδουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης. Το ισχύον καθεστώς αποδείχτηκε ασαφές ως προς αυτό το ζήτημα και για τον λόγο αυτό η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να καταστήσει υποχρεωτική την ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενδυναμώνοντας έτσι τις δικλείδες διαφάνειας. Έτσι, ο πολίτης θα ενημερώνεται για τις εν λόγω αναρτήσεις από σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να ενημερωθούν τυχόν θιγόμενοι τρίτοι ή να κατατεθούν αντίθετες απόψεις του αιτούντος.

 Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου, αναρτώνται οι εκθέσεις στην ιστοσελίδα του και καθορίζονται η χρονική διάρκεια της ανάρτησης, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά εκτός της «αποδεκτής απόκλισης» ή την αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, οι αιτούντες τη διόρθωση ενημερώνονται, με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης για την επικείμενη ανάρτηση της έκθεσης που τους αφορά, την προθεσμία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων κατ' αυτής και τις συνέπειες της παράλειψης υποβολής.

Στη συνέχεια οι αιτούντες, μπορούν:

Σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει απόρριψης της αίτησης διόρθωσης, να υποβάλουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της έκθεσης. Εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, με επιμέλεια του αιτούντος, γνωστοποιούνται υποχρεωτικά, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε τρίτο θιγόμενο ιδιόκτητη η υποβληθείσα αίτηση, η συνταχθείσα επί αυτής έκθεση καθώς και οι αντίθετες απόψεις.

 Σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει αποδοχής της αίτησης διόρθωσης, ο αιτών γνωστοποιεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ανάρτηση της έκθεσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε τρίτο θιγόμενο ιδιοκτήτη την υποβληθείσα αίτηση και τη συνταχθείσα επί αυτής έκθεση.

 Οι τρίτοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες έχουν επίσης προθεσμία τριάντα ημερών, η έναρξη της οποίας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κτηματολογίου και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του, είτε να υποβάλουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, είτε να συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση με ανάκληση της δήλωσής τους περί εγγραπτέων δικαιωμάτων ή με σχετική δήλωσή τους ενώπιον του συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι οι τρίτοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες συγκατατίθενται στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

 Οι έγγραφες αντίθετες απόψεις ή η έγγραφη συγκατάθεση υποβάλλονται στον Φορέα μέσω του gov.gr.

 Η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης και οι αντίθετες απόψεις διαβιβάζονται από το Κτηματολόγιο στις Επιτροπές Εξέτασης. Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντίθετες απόψεις το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει υποχρεωτικά στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με την συνταχθείσα έκθεση.

 Εάν, πριν την ανάρτηση των εκθέσεων στην ιστοσελίδα του Φορέα, ο τρίτος θιγόμενος ιδιοκτήτης είτε έχει συγκατατεθεί εγγράφως με ανάκληση της δήλωσής του περί εγγραπτέων δικαιωμάτων ή με σχετική δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωση του επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, είτε έχει ζητήσει την ολική ή μερική διαγραφή του δικαιώματος του επί του ακινήτου που αφορά η αίτηση διόρθωσης λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, τότε η αίτηση διόρθωσης δεν διαβιβάζεται στις Επιτροπές και το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις απαιτούμενες διορθώσεις.