Αναβάθμισε το χαρτοφυλάκιο της η Trastor
Αναβάθμισε το χαρτοφυλάκιο της η Trastor

Αναβάθμισε το χαρτοφυλάκιο της η Trastor

Το 2021 υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις σε ακίνητα ενώ προχώρησε στην πώληση 10 ακινήτων.
RE+D magazine
28.02.2022

Στα €324,9 εκατ. ανέρχεται η αξία των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου Trastor ΑΕΕΑΠ, έως τις 31.03.2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσα στο 2021, υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι, logistics και οικόπεδο) ενώ προχώρησε στην πώληση 10 ακινήτων (7 πρατηρίων υγρών καυσίμων και 3 καταστημάτων και γραφειακών χώρων).

Έτσι, την 31.12.2021, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της περιλάμβανε 56 ακίνητα με αξία αποτίμησης 304,5 εκατ. ευρώ. 


Επίσης, εντός του 2021, η εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης 3 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021, και μία εκ των θυγατρικών της επένδυσε σε οικόπεδο με αξία αποτίμησης 1 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021, για την ανέγερση επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών.


Ως εκ τούτου, την 31.12.2021, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του ομίλου (εταιρείας και θυγατρικών της) ανερχόταν στα 324,9 εκατ. ευρώ, έναντι 301,6 εκατ. ευρώ των 65 ακινήτων, κατά την 31.12.2020.


Σημειώνεται ότι από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, την 31.12.2021, προέκυψαν κέρδη ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.