Attica Bank: Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους στο 9μηνο
Attica Bank: Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους στο 9μηνο

Attica Bank: Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους στο 9μηνο

Κατά περίπου 17,6% αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου της Attica Bank κατά το 9μηνο της τρέχουσας χρήσης έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης κατά 20%, σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.
RE+D magazine
18.12.2020

Νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους περίπου €715 εκατ.
Οπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της σε επίπεδο ομίλου α έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν σε σχέση με την 30.09.2019 (κατά 12,7%) και διαμορφώθηκαν σε 9,09 εκατ. ευρώ.Τα αποτελέσματα από πράξεις επί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα της αντίστοιχης περιόδου και διαμορφώνονται σε 10,7 εκατ. ευρώ.

Ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων στον Όμιλο ανήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο σε 765, έναντι 727 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι κατά την 30.09.2019, η Τράπεζα απασχολούσε 99 άτομα μέσω εταιρειών με τις οποίες είχε συνάψει σύμβαση έργου, έναντι μόλις 6 κατά την τρέχουσα περίοδο. Παράλληλα, η Τράπεζα εντός του 2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, προχώρησε στη στελέχωση καίριων θέσεων, ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο τη διοικητική και λειτουργική δομή της.

Δεδομένων των ανωτέρω, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 1,6% κατά την κλειόμενη περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου για τον Όμιλο.Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων εμφανίζουν μείωση σε ποσοστό 12,0% έναντι της αντίστοιχηςπεριόδου.

Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 37,9 εκατ, ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 36,2 εκατ. ευρώ, προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και προβλέψεις 0,3εκατ. ευρώ για απομείωση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 33,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2019), λόγω της αναγνώρισης σημαντικού ύψους προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου στην τρέχουσα περίοδο,

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή. Οι χορηγήσειςπρο προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την 31.12.2019.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 317 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων (μετά από προβλέψεις) προς Καταθέσεις ανήλθε σε 58,3% κατά την 30.09.2020 και εμφανίζεται οριακά μειωμένος έναντι της 31.12.2019 (59,3%). Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 31.12.2019. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €454 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 8,1% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2019.

Δήλωση της διοίκησης

Η πανδημία εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την μεγέθυνση της οικονομίας. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας που εξαπλώθηκε με μεγαλύτερη ένταση στην Ευρώπη, οδήγησε την Ελληνική Κυβέρνηση στην απόφαση για ένα δεύτερο lockdown σε όλη την Επικράτεια. Ωστόσο, ευοίωνες είναι οι προοπτικές που δημιουργήθηκαν από τις ανακοινώσεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο.

Σημαντική προτεραιότητα πλέον για όλους αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία. Η θετική αντίδραση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις υγειονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει την πιθανότητα σχετικά γρήγορης αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος. Η ολοκλήρωση ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου και η διαμόρφωση μηχανισμών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του εγκεκριμένου πλέον Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάταξη στην μετά COVID-19 εποχή.

Η Attica Bank συνεχίζειτην προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε 215 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 58%, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 κατά 6,2%.

Παράλληλα, η Τράπεζά μας εντός του 2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, προχώρησε στη στελέχωση καίριων θέσεων, ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο τη διοικητική και λειτουργική δομή της για να ανταποκριθεί στο νέο απαιτητικό περιβάλλονενώ το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά περίπου 3,4% ετησίως.

Η Attica Bank ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των ομολόγων της τιτλοποίηση Artemis με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο που ακολούθησε την τιτλοποίηση και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που λαμβάνει η Τράπεζα καθώς και στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης.

Ακολουθώντας μία συντηρητική πολιτική, η Attica Bank αυξάνει τις προβλέψεις της για πιστωτικούς κινδύνους σύμφωνα και με το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας. Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοικαι οι εργαζόμενοί της, είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να κάνουμε οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου ο στρατηγικός σχεδιασμός τηςΤράπεζαςνα στεφθεί με επιτυχία όχι μόνο ολοκληρώνοντας την εξυγίανσή της αλλά, και επιτυγχάνοντας τη μετάβασή της σε μια σύγχρονη Τράπεζα, που πρωταγωνιστεί με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων με έμφαση στην δημιουργία και προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων αλλά και η εστίαση η εστίαση σε τομείς αιχμής του νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας περιγράφουν τη στόχευση της Τράπεζας τη νέα χρονιά, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων της και της ελληνικής οικονομίας