Αυξημένα τα έσοδα από μισθώματα για την Trastor ΑΕΕΑΠ παρά την πανδημία
Αυξημένα τα έσοδα από μισθώματα για την Trastor ΑΕΕΑΠ παρά την πανδημία

Αυξημένα τα έσοδα από μισθώματα για την Trastor ΑΕΕΑΠ παρά την πανδημία

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης περιλάμβανε 59 εμπορικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, συνολικής αξίας €313,5 εκατ.
RE+D magazine
26.11.2021

Ανοδο της τάξης του 16% σημείωσε ο όμιλος Trastor ΑΕΕΑΠ κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, στα έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €4,5 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, αύξηση κατά 57% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, τα οποία ανήλθαν σε €4,2 εκατ. σε σχέση με €2,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Επίσης, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν αντίστοιχα κατά 55% εντός του γ’ τριμήνου του 2021 και ανήλθαν σε €4,3 εκατ. σε σχέση με €2,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (Προσαρμοσμένα EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30% εντός του γ’ τριμήνου του 2021 και ανήλθαν σε €3,6 εκατ. σε σχέση με €2,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Κατά τη περίοδο του εννεαμήνου του 2021, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 31% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €12,6 εκατ. έναντι €9,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Αύξηση επίσης παρουσίασαν κατά 106% τα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2021, τα οποία ανήλθαν σε €16,3 εκατ. σε σχέση με €7,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 104% εντός του εννεαμήνου του 2021 και ανήλθαν σε €16,5 εκατ. σε σχέση με €8,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα κέρδη προ τόκων,φόρων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (Προσαρμοσμένα EBITDA) αυξήθηκαν κατά 72% εντός του εννεαμήνου του 2021 και ανήλθαν σε €7,7 εκατ. σε σχέση με €4,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Την 30η Σεπτεμβρίου του 2021 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 59 εμπορικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής αξίας €313,5 εκατ. (όπου συμπεριλαμβάνονται και κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021), έναντι €301,6 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Οι βασικές μεταβολές των στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι οποίες αφορούν το γ’ τρίμηνο του 2021, εντοπίζονται κυρίως στο δανεισμό. Συγκεκριμένα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €10,1 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με τη τελευταία δημοσιευμένη περίοδο του α’ εξαμήνου, λόγω της εκταμίευσης ποσού ύψους €11,0 εκατ., από το Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €84,3 εκατ. της Τράπεζας Πειραιώς A.E., που συνήψε ο Όμιλος την 11η Νοεμβρίου 2020.

Η σχέση δανειακών υποχρεώσεων προς επενδύσεις και δικαιώματα χρήσης επί επενδυτικών ακινήτων, (LTV) κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 55%, με το εν λόγω δείκτη κατά την 30η Ιουνίου 2021 να ανέρχεται σε 52%.

Επιπτώσεις Covid-19 και ενεργειακής κρίσης

Από τις αρχές του 2021 έως το τέλος Ιουλίου 2021, η πανδημία του Covid-19 συνέχισε να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου και ειδικότερα τα έσοδα από μισθώματα των επενδυτικών ακινήτων, λόγω των μέτρων που συνέχισε να λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα μας.

Ειδικότερα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, παρεχόταν η απαλλαγή σε συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών (βάση ΚΑΔ), από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος. Η εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Ομίλου να μειωθούν κατά €1.485.243 στο α’ εξάμηνο του 2021, ήτοι 16% ως προς τα εξαμηνιαία έσοδα από μισθώματα και επιπλέον €15.000 στο γ’ τρίμηνο του 2021.

Σε σωρευτικό επίπεδο εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης, η μείωση των εσόδων από μισθώματα ανήλθε σε €1.500.243, ήτοι 12% των αντίστοιχων εσόδων από μισθώματα της περιόδου.

Παρόλο που οι νομοθετικές διατάξεις για την καταβολή μειωμένων επαγγελματικών μισθώσεων δεν ισχύουν από τον Αύγουστο του 2021, ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί με προσοχή τυχόν εξελίξεις στη λήψη νέων κυβερνητικών μέτρων σχετικά με μειώσεις μισθωμάτων, προκειμένου να είναι σε θέση να προβεί άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που θα διαμορφωθεί.

Η ενεργειακή κρίση δεν έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Ομίλου.