Δάνεια ύψους €131 δισ. στα "χέρια" των servicers
Δάνεια ύψους €131 δισ. στα "χέρια" των servicers

Δάνεια ύψους €131 δισ. στα "χέρια" των servicers

Τα περισσότερα έιναι επιχειρηματικά δάνεια
RE+D magazine
03.12.2021

Σε 131 δισ. ευρώ ανήλθε τον Ιούνιο του 2021, η συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων συμπεριλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων τα οποία διαχειρίζονται οι servicers, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Από αυτά ποσοστό περίπου  49% ανήκουν στις τράπεζες ενώ το 51% αφορά διαχείριση ανοιγμάτων για λογαριασμό των funds . Τα υπό διαχείριση ανοίγματα είναι κυρίως μη εξυπηρετούμενα (σε ποσοστό 83%) και σε μικρότερο ποσοστό εξυπηρετούμενα (17%). 

Η συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό των Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ανέρχεται σε 67,2 δισεκ. ευρώ, περιλαμβανομένων και των μη λογιστικοποιημένων τόκων65, και το 96% αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω χαρτοφυλακίου αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (51%), ενώ ακολουθεί το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (29%) και το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (20%).

Από τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η πλειοψηφία είναι καταγγελμένα ανοίγματα (85%), ενώ υπάρχει ποσοστό 10% με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 5% που αφορά ανοίγματα κατηγοριοποιημένα ως αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay).

Η συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχεται σε 63,8 δισεκ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 20,2 δισεκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μη λογιστικοποιημένους τόκους. 

Το 70% αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (47%), ενώ ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (39%) και το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (14%).6

Σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργούν συνολικά 25 servicers, και μέχρι σήμερα καμία από αυτές δεν έχει αιτηθεί να λάβει άδεια για την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων. 

Οι τρεις από τις 25 παραπάνω  εταιρείες κατέχουν μερίδιο αγοράς 79% με βάση τη συνολική αξία των ανοιγμάτων  και οι υπόλοιπες 22 έχουν μερίδιο αγοράς μόλις 21%

Παραμένει η πρόκληση των "κόκκινων" δανείων στην αγορά


Tο υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), μαζί με το νέο κύμα αθετήσεων που δύναται να προκύψει μετά την οριστική απόσυρση των μέτρων στήριξης από την πανδημία των δανειοληπτών, παραμένει κατά την ΤτΕ η μεγαλύτερη πρόκληση.

Στις σημαντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, σύμφωνα με την ΤτΕ, περιλαμβάνονται η χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η περιορισμένη οργανική κερδοφορία.

 Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, οι μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ έχουν αναμφισβήτητα συμβάλει σε σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος ΜΕΔ. Εντούτοις, ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός (Ιούνιος 2021: 20,3%). Επιπρόσθετα, η ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων και η διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία, καθώς και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν μεσοπρόθεσμους κινδύνους.

Όσον αφορά στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η Έκθεση επισημαίνει ότι συνέχισε να βελτιώνεται το 2021- οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί από το Μάρτιο του 2020 (μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021) κατά 28,6 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλάται στη σημαντική αύξηση της αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα σε περίπου 16% του ΑΕΠ, από 6% το 2019. Ωστόσο, η χαμηλή οργανική κερδοφορία και η ανάγκη σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο επηρέασαν την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio) σε ενοποιημένη βάση να μειωθεί σε 12,5% τον Ιούνιο του 2021, από 15% τον Δεκέμβριο του 2020, και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε 15% από 16,6%.

Τέλος, για το φλέγον θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας, η Έκθεση αναφέρει ότι η συνέχιση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και την ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού τομέα.

Ως εκ τούτου, η χορήγηση πιστώσεων με επιμερισμό κινδύνου μέσω χαμηλότοκων δανείων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF) και παροχής εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία και στην υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να μπει σε μια τροχιά υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι τράπεζες, ωστόσο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογούν τη σχέση απόδοσης-κινδύνου και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και αναλαμβάνουν. Συνολικά, η χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων με βιώσιμα χαρακτηριστικά.