Διαγωνισμό για την αναβάθμιση της πρώην ελαιουργικής προκηρύσσει η Περιφέρεια Αττικής
Διαγωνισμό για την αναβάθμιση της πρώην ελαιουργικής προκηρύσσει η Περιφέρεια Αττικής

Διαγωνισμό για την αναβάθμιση της πρώην ελαιουργικής προκηρύσσει η Περιφέρεια Αττικής

Το σχετικό έργο είναι προϋπολογισμού €6.960.091,23 (με Φ.Π.Α) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021.
RE+D magazine
25.11.2021

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 110 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».

Το εν λόγω έργο είναι προϋπολογισμού 6.960.091,23 € (με Φ.Π.Α) και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθέι με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 3η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Το έργο

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η μελέτη και κατασκευή των εργασιών αναβάθμισης (διαρρύθμισης, επισκευής και κατασκευής) νέων κατασκευών όλων των εσωτερικών χώρων και του περιβλήματος του κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή (σε αρχικό στάδιο) η στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι η πόλη της Ελευσίνας έχει κηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023.

Έτσι προτείνεται ο χώρος των παλιών αποθηκών της Ελαιουργικής, στα πλαίσια της αναβάθμισης του, να διαμορφωθεί κατάλληλα αρχικά ώστε να φιλοξενήσει εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 και στη συνέχεια να αποδοθεί στους δημότες για την φιλοξενία αθλητικών και εφήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το έργο περιλαμβάνει και την διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων στο Ο.Τ.110 Α και στο 110 Β.