Γραμμή 4: Μνημόνιο συνεργασίας για την ομαλή λειτουργία της Αθήνας κατά την διάρκεια των έργων
Γραμμή 4: Μνημόνιο συνεργασίας για την ομαλή λειτουργία της Αθήνας κατά την διάρκεια των έργων

Γραμμή 4: Μνημόνιο συνεργασίας για την ομαλή λειτουργία της Αθήνας κατά την διάρκεια των έργων

Τι αναλαμβάνει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος
RE+D magazine
11.03.2022

Την ομαλή λειτουργία της Αθήνας και την διατήρηση των χώρων προσίνου της κατά την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη χθες μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Αθηναίων, της Αττικό Μετρό ΑΕ και της Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ.

Η διάρκειά του Μνημονίου Συνεργασίας είναι οκτώ έτη, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί. Αφορά τις θέσεις του έργου: Σταθμός «Κυψέλη», σταθμός «Δικαστήρια», σταθμός «Αλεξάνδρας», σταθμός «Εξάρχεια», σταθμός «Ακαδημία», σταθμός «Κολωνάκι» και σταθμός «Ευαγγελισμός».


Τι αναλαμβάνει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος

Ειδικότερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», μετά την υποβολή σχετικής πρότασής της, για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο.

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει: 

 • Τον γενικό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των δημοτών για τις από κοινού δράσεις προς υλοποίηση.
 • Να συνδράμει ενεργώς στη διαβούλευση με τους πολίτες και τοπικούς φορείς των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που τυχόν προκύψουν. Καθώς και στην υποστήριξη και ενίσχυση συγκεκριμένων από κοινού δράσεων με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου της Γραμμής 4 στην Αθήνα.
 • Να συνδράμει σε όλες τις αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις, που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
 • Να συνεργαστεί με τους συμβαλλόμενους φορείς για την ασφαλή μεταφορά, τοποθέτηση ή και φύλαξη του αστικού εξοπλισμού και γλυπτών από τους χώρους των εργοταξίων, με την άμεση υπόδειξη των κατάλληλων χώρων φύλαξης, καθώς και για την προστασία των δέντρων και φυτών και τη μεταφύτευσή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του Μετρό.
 • Να συνεργαστεί με τους φορείς για τη δημιουργία ενός άρτιου συγκοινωνιακού συστήματος για να εξυπηρετεί τους πολίτες και να βελτιώσει την κυκλοφορία τους στην πόλη.

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. αναλαμβάνει: 

 • Σε συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη, την εφαρμογή κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ενημέρωση των πολιτών για τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία από τα έργα κατασκευής.
 • Να προσπαθήσει να περιορίσει το χώρο που θα καταλάβουν τα εργοτάξια και το χρόνο των εργασιών. Και όσο διαρκούν οι εργασίες κατασκευής, να συνεργάζεται με τα συμβαλλόμενα μέρη για την αισθητική αναβάθμιση των εργοταξιακών χώρων.
 • Την καταγραφή του συνόλου των δέντρων, γλυπτών, έργων τέχνης, αστικού εξοπλισμού, ιστών ηλεκτροφωτισμού και περιπτέρων που βρίσκονται στους χώρους παρέμβασης και των εργοταξίων των αναδόχων ή υπεργολάβων της.
 • Την καταγραφή όλων των δένδρων και θάμνων που πρόκειται να καθαιρεθούν, να μεταφυτευθούν, ή να μετακινηθούν, καθώς και τη μεταφορά τους και την μεταφύτευσή τους σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.
 • Την απόσπαση, απομάκρυνση και τοποθέτηση κάθε γλυπτού (συμπεριλαμβανομένης της βάσης του), που απαιτείται να μεταφερθεί από την θέση που βρίσκεται, με τρόπο ασφαλή, στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ή σε θέση που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων.
 • Τη συσκευασία των γλυπτών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα φθορών κατά την μεταφορά τους, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς προκληθεί.
 • Την επανατοποθέτηση των γλυπτών τα οποία θα επιστρέψουν στις υφιστάμενες θέσεις τους μετά το πέρας των εργασιών.
 • Τη μεταφορά για φύλαξη του αστικού εξοπλισμού που αποξηλώνεται από τους χώρους κατάληψης, σε χώρο που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα τοποθετηθεί νέος αστικός εξοπλισμός.
 • Τη μεταφορά για αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών που αποξηλώνονται από τους χώρους κατάληψης. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικά.
 • Την αποκοπή, μεταφορά και τοποθέτηση σε νέες θέσεις 15 περιπτέρων που σήμερα βρίσκονται εντός της περιμέτρου των εργοταξίων.

Η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. αναλαμβάνει: 

 • Την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μνημονίου Συνεργασίας.
 • Τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τις αναπλάσεις και τελικές διαμορφώσεις των κοινοχρήστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής, όπου θα εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί του Μετρό.
 • Την προμήθεια, μεταφορά, φύτευση και συντήρηση για εύλογο χρονικό διάστημα 2.000 νέων δέντρων, σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
 • Τυχόν εργασίες, που είναι επιπλέον των συμβατικών υποχρεώσεων της κατασκευής του έργου της Γραμμής 4, οι οποίες θα αφορούν στη μεταφύτευση των δέντρων, στην συντήρηση των μεταφυτευμένων δέντρων για εύλογο χρόνο, στη μεταφορά, τοποθέτηση ή αποθήκευση και φύλαξη των γλυπτών και έργων τέχνης, στη μεταφορά και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού, στη μεταφορά, επισκευή και τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις, που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων. 

Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, του μεγαλύτερου δημοσίου έργου που θα γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και του σημαντικότερου έργου της τελευταίας 20ετίας στην πρωτεύουσα, μετά την Αττική Οδό, επηρεάζει άμεσα εκ των πραγμάτων τη λειτουργία της πόλης και τη ζωή των Αθηναίων.

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, όταν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Θα εξυπηρετεί ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές. Θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε πολλά σημαντικά κτήρια και εγκαταστάσεις, όπως δικαστήρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς εκτιμάται ότι η μέση εξοικονομούμενη ημερήσια ενέργεια υπολογίζεται σε 1.216 μεγαβατώρες και η μέση ημερήσια μείωση του διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σε 318 τόνους.

Yπολογίζεται ότι με τη Γραμμή 4 θα μετακινούνται συνολικά περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ οι μετακινήσεις με ΙΧ αναμένεται να μειωθούν κατά 60.000. Το πρώτο τμήμα του έργου, του οποίου η κατασκευή έχει ξεκινήσει, έχει μήκος 13 χιλιόμετρα. Από το άλσος Βεΐκου, πάει στην Κυψέλη, τα Δικαστήρια, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, τον Ευαγγελισμό, την Καισαριανή, την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου και καταλήγει στο Γουδή. Με 15 νέους σταθμούς, σε τέσσερις Δήμους.

Οι 7 από αυτούς τους 15 σταθμούς -και μάλιστα αυτοί που είναι στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές- βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων. Εξ ου λοιπόν και κρίθηκε αναγκαίο το μνημόνιο συνεργασίας.