H νέα στρατηγική "The New Equation" της PwC
H νέα στρατηγική "The New Equation" της PwC

H νέα στρατηγική "The New Equation" της PwC

Βασικοί πυλώνες η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.
RE+D magazine
25.10.2021

Με βασικούς πυλώνες την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων, η PwC Ελλάδας διαμορφώνει τη νέα στρατηγική της σε πλήρη εναρμόνιση με το παγκόσμιο δίκτυο.

Η νέα στρατηγική της PwC απαντάει στις θεμελιώδεις μεταβολές που συντελούνται παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα λόγω, μεταξύ άλλων, της εξέλιξης της τεχνολογίας, της κλιματικής αλλαγής, των αλλαγών στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας. Η νέα στρατηγική «The New Equation» βασίστηκε στην ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων και σε χιλιάδες συζητήσεις μεταξύ στελεχών της PwC, πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, εστιάζοντας σε δύο αλληλένδετες προκλήσεις που οι επιχειρήσεις θα κληθούν να διαχειριστούν τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη, αφορά στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης, που στη σημερινή εποχή αναδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικό αλλά και περίπλοκο, καθώς οι οργανισμοί καλούνται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών σ’ ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η επιτυχία είναι άμεσα συνυφασμένη με την αλλαγή του τρόπου που σκέφτονται οι διοικήσεις, των στόχων που βάζουν καθώς και της κουλτούρας των οργανισμών.

Η δεύτερη, έγκειται στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων σ’ ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις είναι πιο έντονοι από ποτέ, δίνοντας ώθηση στις επιχειρήσεις για τον μετασχηματισμό  των επιχειρηματικών τους μοντέλων, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσελκύουν κεφάλαια, ανθρώπινο ταλέντο και πελάτες, ενώ παράλληλα παρατηρείται μια πρωτόγνωρη αύξηση των προσδοκιών που έχει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις.

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων

Θεμέλιο της στρατηγικής αποτελεί το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της PwC που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανά τον κόσμο και μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα. Πρόθεση της νέας στρατηγικής είναι να γίνουν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε διαφορετικές δεξιότητες, απαραίτητες για την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας, κάνοντας τη διαφορά για τους πελάτες και την κοινωνία.

Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC σχεδιάζει επένδυση υψους US$12 δις σε βάθος πενταετίας, δημιουργώντας πέραν των 100,000 νέων θέσεων εργασίας, παράλληλα με τη συνεχή ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η PwC θα προχωρήσει στην πρόσληψη 600 περίπου νέων αποφοίτων και έμπειρων επαγγελματιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εντός της επόμενης διετίας.

Η στρατηγική προσέγγιση της PwC ως προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περισσότερη διαφάνεια. Ως εκ τούτου, φέρνει μαζί γνώσεις και εμπειρίες που σχετίζονται με δραστηριότητες ελέγχου, φορολογίας και συμμόρφωσης με μια σειρά επιπρόσθετων δεξιοτήτων που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια, την προστασία δεδομένων, το ESG και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ποιότητα, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η πληροφόρηση και η κανονιστική συμμόρφωση αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας που περιλαμβάνει την  την ευθυγράμμιση των πολιτικών λειτουργίας, την ύπαρξη αυστηρών διαδικασιών, τη χρήση της σωστής τεχνολογίας καθώς και της επίδειξης σωστής νοοτροπίας από τα διοικητικά στελέχη, της δημιουργίας της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και κανόνων διακυβέρνησης.

Αντίστοιχα, η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων απαιτεί τη διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης προσέγγισης που ξεπερνά τα στενά όρια του ψηφιακού μετασχηματισμού και επεκτείνεται στην επίτευξη ενός διευρυμένου και ολιστικού αποτελέσματος. Έτσι, η PwC αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της σε θέματα  ανάπτυξης στρατηγικής, digital και cloud, δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας, διαχείρισης αλλαγών, οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού, ESG, εταιρικών συναλλαγών και φορολογικών και νομικών συμβουλών για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

The New Equation για την Ελλάδα

Οι δεσμεύσεις της PwC Ελλάδας στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής, εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

ESG και δέσμευση για Net Zero

Με γνώμονα τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), η PwC βρίσκεται δίπλα στην αγορά και τις εταιρείες που επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην ανάδειξη του ESG σε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, ενώ μοιράζεται γνώση και εμπειρία μέσω των έμπειρων στελεχών της και διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας, συνολικά με την αγορά. Σε επίπεδο παγκόσμιου δικτύου, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε το ESG Academy, για την εκπαίδευση των στελεχών της PwC ως προς την εφαρμογή των αρχών του ESG. Παράλληλα, ενδυναμώνονται τα ESG Centres of Excellence στοχεύοντας στην ενίσχυση των γνώσεων εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς σε θέματα που άπτονται του ESG και συγκεκριμένα για τον κλιματικό κίνδυνο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πέραν των παραπάνω, η PwC Ελλάδας δεσμεύεται για τη δημιουργία εξειδικευμένης τεχνολογίας που υποστηρίζει την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη λειτουργία των οργανισμών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά της πλατφόρμας ESG Intelligence, για τη  συγκέντρωση επιχειρηµατικών πληροφοριών (business intelligence) υψηλής τεχνολογίας  που στόχο έχει την παρακολούθηση των προτύπων ESG για τους οργανισμούς.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος ενός στρατηγικού συνόλου δράσεων που διαρκώς εμπλουτίζεται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, η PwC έχει δεσμευτεί, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εως το 2030 και σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια τεκμηριωμένης μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία SBTi ανακοίνωσε πρόσφατα την επικύρωση των στόχων της PwC για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% σε απόλυτους αριθμούς από τα επίπεδα του 2019 έως το 2030. Η PwC Ελλάδας υλοποιεί ήδη ένα άρτια σχεδιασμένο πλάνο που στηρίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες για την επίτευξη του στόχου.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία

Η PwC υποστηρίζει τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή για την αγορά και για τους ανθρώπους της. Συγκεκριμένα επενδύει συνεχως σε νέες δεξιότητες και καινοτομία και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη νέων εργαλείων, δημιουργώντας έτσι λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας. Τα εργαλεία που δημιουργεί είναι προσαρμοσμένα στις ξεχωριστές ανάγκες και στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), σε μεθοδολογίες προηγμένων αναλύσεων (Data & Analytics) και Big Data Machine Learning (ML) ενώ παράλληλα φέρνουν κοντά τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η PwC Ελλάδας ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία του Technology Innovation Hub στην Πάτρα, που έχει στόχο την αξιοποίηση του τοπικού οικοσυστήματος τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και το σχεδιασμό δράσεων που προωθούν και ενισχύουν την ένταξη των πλέον εξελιγμένων λύσεων τεχνολογίας στην κοινωνική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ακολουθεί πλάνο εσωτερικού μετασχηματισμού με στόχο την αναβάθμιση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση κουλτούρας καινοτομίας και αναβάθμισης δεξιοτήτων για το σύνολο των εργαζομένων.

Ανασχεδιασμός του ελέγχου και τεχνολογία

Καθώς τα δεδομένα της εποχής επιτάσσουν ένα νέο πλαίσιο που αφορά σε περισσότερους τύπους δεδομένων, ανίχνευση διευρυμένων ρίσκων καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η PwC Ελλάδας επενδύει στον ανασχεδιασμό και ανανέωσης του ελεγκτικού της έργου μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η τεχνολογική επένδυση έρχεται να συμπληρώσει τη διαρκή εστίαση στην ποιότητα που υποστηρίζεται από την αυστηρή μεθοδολογία που ακολουθείται, και την εκπαίδευση που παρέχεται σε όλα τα τμήματα και επίπεδα της εταιρείας. Σε διεθνές επίπεδο η PwC διεθνώς, ανακοίνωσε την επένδυση US$1 δις για την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης που θα υποστηρίξει τον σκοπό αυτό.

Οι άνθρωποι της εταιρείας στο επίκεντρο

Κινητήριο δύναμη της PwC αποτελούν οι άνθρωποι της. Πρόκειται για μια ποικιλόμορφη κοινότητα που φέρνει κοντά στελέχη με διαφορετική εμπειρία, γνώσεις, ανάγκες, ηλικία, φύλο κλπ. Η PwC δεσμεύεται για την επένδυση στην μετεξέλιξη της εταιρικής της κουλτούρας σε ακόμα πιο ανθρωποκεντρική και ποικιλόμορφη και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των εργαζομένων στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Προσαρμόζουμε το παγκόσμιο πρόγραμμα μας «New World New Skills» και το προωθούμε στην Ελλάδα, μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων για τον ταχύτερο μετασχηματισμό της PwC αλλά και των πελατών μας. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με πιο στοχευμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας την δύναμη των δεδομένων, την μετάβαση περισσότερων ανθρώπων σε ένα νέο κόσμο με νέες και αναγκαίες δεξιότητες για να πλοηγηθούν στον ψηφιακό κόσμο και να επιτύχουν στο μέλλον.

O Μάριος Ψάλτης, CEO, PwC Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι οργανισμοί που θα βγουν κερδισμένοι θα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν ενάρετο κύκλο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και δημιουργίας βιώσιμων αποτελεσμάτων. Οι δυνατότητες που δίνει ο συνδυασμός των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, η δέσμευση μας για επιπρόσθετες επενδύσεις και η προσήλωση μας στην ποιότητα, μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας να πετύχουν αυτό το στόχο, δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία όχι μόνο για τους μετόχους τους, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία».

PWC