Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ
 Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ

Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ

Καλύπτει τις απαιτήσεις της βασικής επιλογής του προτύπου GRI.
RE+D magazine
18.02.2022

Η ΔΕΗ δημοσιοποιεί την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), καθιστώντας γνωστό το σύνολο του έργου της και των πρακτικών που ακολουθεί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, έλαβε για πρώτη φορά ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου εύρους (indented limited assurance), καλύπτοντας τις απαιτήσεις της «Βασικής» (Core) επιλογής του προτύπου Global Reporting Initiative (GRI), αναφορικά με 14 βασικούς δείκτες της ΔΕΗ και 7 βασικούς δείκτες, αντίστοιχα για τις θυγατρικές του ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται για πρώτη φορά:

- τα αποτελέσματα του υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΔΕΗ και των θυγατρικών της (Λιγνιτική Μεγαλόπολης, Λιγνιτική Μελίτης), αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου. Οι υπολογισμοί αυτοί, τονίζει η ΔΕΗ, αποτελούν μία πολύ σημαντική βάση ώστε να μπορέσει να μειώσει ο Όμιλος περαιτέρω τις εκπομπές του στο μέλλον, μέσα από την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας μας, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και θεσμών που συμμετέχει για μηδενικούς ρύπους το 2050.

- Η Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (για τη ΔΕΗ η Ανάλυση Ουσιαστικότητας διενεργείται για πέμπτη φορά). Δώδεκα χιλιάδες ογδόντα έξι (12.086) συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών, ιεράρχησαν τα Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που τους ετέθησαν, παράλληλα με τις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου με σκοπό τη συμβολή στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση,

- Οι επιδόσεις βάσει του δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και η σταδιακή ανταπόκριση της εταιρείας στις συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) με τη διαμόρφωση σχετικών κλιματικών σεναρίων και πώς αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία και την οικονομική επίδοση του Ομίλου ΔΕΗ στο μέλλον.

- Η πρόοδος σε επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί από τις Διευθύνσεις της ΔΕΗ για το 2020 και η παρουσίαση των επτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλουν περισσότερο με τις δράσεις και τις επιδόσεις οι Εταιρείες του Ομίλου, από το σύνολο των δεκαεπτά που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Η Έκθεση επίσης περιλαμβάνει ενημέρωση για τα σημαντικά στοιχεία του 2021, αλλά και στοιχεία από το νέο επικαιροποιημένο business plan 2022 -2026, ενώ παρουσιάζει και στόχους που έχει θέσει η Εταιρεία για το μέλλον, τους οποίους θα διευρύνει και θα εξελίξει και σε επίπεδο Ομίλου με μακροπρόθεσμη προοπτική και θα δημοσιευθούν στην επόμενη Έκθεση.