Κέρδη από προηγούμενες χρήσεις διανέμει η Attica Group
Κέρδη από προηγούμενες χρήσεις διανέμει η Attica Group

Κέρδη από προηγούμενες χρήσεις διανέμει η Attica Group

Το ποσό σύμφωνα με την εταιρεία φθάνει €10,79 εκατ.
RE+D magazine
28.12.2021

Στην διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων ύψους 10,79 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχωρά η ATTICA GROUP.

Συγκεκριμένα, η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που έλαβε χώρα την 23η Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκε η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού ύψους Ευρώ 10.790.292,15, ήτοι Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Το ως άνω ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας δικαιούχοι της ως άνω διανομής, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date).

Από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της χρηματικής διανομής.

Η καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις της χρηματικής καταβολής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Διευκρινίζεται προς τους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που δικαιούνται παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 ΑΚ) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.