Προχωρά σε ΑΜΚ έως €8,27 εκατ. η Alpha Trust Ανδρομέδα
Προχωρά σε ΑΜΚ έως €8,27 εκατ. η Alpha Trust Ανδρομέδα

Προχωρά σε ΑΜΚ έως €8,27 εκατ. η Alpha Trust Ανδρομέδα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παράταση της εταιρείας για 10 επιπλέον έτη έως το 2032.
RE+D magazine
25.02.2022

Την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας για 10 επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι την 31.12.2032, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα A.E.E.X.

Παράλληλα, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 8.273.430 €, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι 2.406.816 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας 3,4375 € η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης που θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε επίσης η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 13.789.050 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.011.360 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,4375 € εκάστης.

Επίσης αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και 1 τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο.

Ειδικότερα, μετά την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

• Νικόλαος Τζανέτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος
• Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική
• Ελένη Λινάρδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Τζινιέρης: «Παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται αυτή την περίοδο, λόγω μιας σειράς γεωπολιτικών γεγονότων, πιστεύουμε πως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε μάλλον ευκαιρίες παρά απειλές που θα παρουσιαστούν στην ελληνική αγορά, καθώς η οικονομία της χώρας πλέον βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από αβεβαιότητες διεθνώς, έχουμε όμως αποδείξει ότι η προσήλωση στη στρατηγική μας που εδράζεται στην προσεκτική επιλογή εταιρειών βάσει των θεμελιωδών μεγεθών τους, έχει προσφέρει στους μετόχους της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. από την ίδρυσή της σημαντικές κεφαλαιακές υπεραξίες αλλά και εισόδημα από τη διανομή μερισμάτων».