Σε €75.363.785 ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor ΑΕΕΑΠ
Σε €75.363.785 ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor ΑΕΕΑΠ

Σε €75.363.785 ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor ΑΕΕΑΠ

Διανεμήθηκαν δωρεάν από την εταιρεία στον κ. Τάσο Καζίνο 73.291 νέες κοινές μετοχές.
RE+D magazine
16.11.2021

Ανακοινώσεις σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών εξέδωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Οπως λέει στην πρώτη ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και σύμφωνα με την από 21.04.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της ανέρχεται πλέον σε 150.727.570 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €75.363.785 διαιρούμενο σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.

Παράλληλα, η εισηγμένη σε ξεχωριστή ανακοίνωση γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 09/11/2021 ληφθείσας γνωστοποίησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 (ιστ) (ββ) και 21 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι την 12/11/2021 διανεμήθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία στον κ. Τάσο Καζίνο του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 73.291 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.