Στα € 22.51εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat μετά την αύξηση
Στα € 22.51εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat μετά την αύξηση

Στα € 22.51εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat μετά την αύξηση

RE+D magazine
22.02.2022

Το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat ανέρχεται πλέον στο ποσό των €22.516.169,70.

Η εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17.12.2021 (η «Αύξηση»), και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17.02.2022,

το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €22.516.169,70, διαιρούμενο σε 75.053.899 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.