[]
Πως η πανδημία επηρέασε το Smart Park
Πως η πανδημία επηρέασε το Smart Park

Πως η πανδημία επηρέασε το Smart Park

Στα €4,59 εκατ. ο κύκλος εργασιών της REDS στο εννεάμηνο 2021
RE+D magazine
25.11.2021

Συνοπτική ενημέρωση αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεγεθών της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 παρείχε η REDS ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την έγκυρη και εγκαιρη ενημέρωση το επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19.

Screen Shot 2021-11-25 at 08.16.24.png

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το ίδιο διάστημα τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €2,78 εκατ. από €2,83 εκατ. το 2020. O κύκλος εργασιών για το γ' τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης κατέγραψε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα €2,044 εκατ. Σε ό,τι αφορά τα EBITDA για το γ' τρίμηνο ανήλθαν στα €1,53 εκατ. από τα €1,33 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οπως λέει η εταιρεία τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1030/2021 (Β’702), 1057/2021 (Β’ 1069), 1058/2021 (Β’ 1072), 1114/2021 (Β’ 2149) κοινές αποφάσεις του Υ.Ο. -πέραν των φυσικών προσώπων- το 2021 δόθηκε η δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης του 60% του συνολικού μηναίου μισθώματος και στα νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Το συνολικό ποσό της απαίτησης/ αποζημίωσης, από το Ελληνικό Δημόσιο (60% του μηναίου μισθώματος) για τα νομικά πρόσωπα κατ΄επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID -19, για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο ανήλθε σε ποσό €1,6 εκατ. και έχει αποδοθεί στην εταιρία έως σήμερα ποσό €0,85 εκατ.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα και στους λογαριασμούς της περιόδου 01/01-30/09/2021. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες συγκριτικής περιόδου ποσοτικών επιπτώσεων και αποτύπωσης διαφορών στα αποτελέσματα του Ομίλου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη σύγκριση 9μήνου 2021 με 9μηνο 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και την ποσοτικοποίηση της επίδρασης covid -19 στα αποτελέσματα του Ομίλου, η οποία ανέρχεται σε ποσό €1,0εκ μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης.

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης καθαρός δανεισμός / αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε την 30.09.2021 σε 16,9% έναντι 18,0% την 31.12.2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες ο Όμιλος λειτουργεί με προσοχή και επιλεκτικά ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά.

Οι προσδοκίες ιδιοκτητών και επενδυτών προεξοφλούν επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε προ – covid επίπεδα σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας που αναμένεται από το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομία.

Η επίδραση της πανδημίας στους στόχους, τις λειτουργίες, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητάς του. Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μελετώντας πιθανούς παράγοντες κινδύνου και την αποφυγή επιπτώσεων αυτών.