Στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η ΑΜΚ της Αttica Bank
Στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η ΑΜΚ της Αttica Bank

Στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η ΑΜΚ της Αttica Bank

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα
RE+D magazine
19.11.2021

Από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην Attica Bank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ύστερα από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και των ημερομηνιών της αύξησης κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Σήμερα, 19 Νοεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης, ενώ η ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή εκείνη που κρίνει τους υφιστάμενους μετόχους και το δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου είναι εκείνη της 23ης Νοεμβρίου.

H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξεκινά από τις 25 Νοεμβρίου με την έναρξη της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και λήγει ουσιαστικά στις 8 Δεκεμβρίου που είναι η τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Screen Shot 2021-11-19 at 08.24.50.png

H ανακοίνωση της Attica Bank

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 18.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση (η «Εισαγωγή») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία €0,20 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι «Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν από την Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €0,20 ανά Νέα Μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το περιληπτικό σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») στις 18.11.2021 (το «Περιληπτικό Σημείωμα»), (β) το έγγραφο αναφοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 4.10.2021 και συμπληρώθηκε δυνάμει συμπληρώματος το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ στις 18.11.2021 (το «Έγγραφο Αναφοράς»), και (γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021 (το «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου»), τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING», στην ενότητα 5. «TERMS AND CONDITIONS» και στην ενότητα 10. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Attica Bank. Το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει το Έγγραφο Αναφοράς, από κοινού με το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου και το Περιληπτικό Σημείωμα, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

της Attica Bank

•  του XA

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Επίσης, το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 210-3669000.