Στο 96,74% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην Trastor
Στο 96,74% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην Trastor

Στο 96,74% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην Trastor

Tα νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
RE+D magazine
04.03.2022

Χωρίς ποσοστό και άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου στην Trastor, η WRED LLC και οι Värde Partners Inc και Värde Partners L.P μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του ποσοστού τους από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε του ποσοστού συμμετοχής τους στην ελληνική ΑΕΕΑΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατέχει 145.823.017 μετοχές της Εκδότριας και 145.827.617 δικαιώματα ψήφου στα οποία περιλαμβάνονται 4.600 δικαιώματα ψήφου που ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης, ήτοι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατέχει 96,7491% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ η μητρική της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε κατέχει έμμεσα 96,7491% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Με ανακοίνωσή της η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε την παραίτηση δύο εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι του κ. Anthony Clifford Iannazzo και του κ. Γεωργίου Τίγγη και την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Ιωάννη Βογιατζή, σε αντικατάσταση του πρώτου εκ των παραιτηθέντων μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 3ης Μαρτίου 2022 απόφασής του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Λάµπρος Παπαδόπουλος  Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος,

2. Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ιωάννης Βογιατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Γεώργιος Κορμάς , Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

6. Σουζάνα Πογιατζή , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τετραετής με έναρξη της θητείας του από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 15.07.2021 και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασής της, εξελέγησαν τα μέλη και η Πρόεδρος αυτής ως εξής:

Επιτροπή Ελέγχου

Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος

Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μέλος και

Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος


Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος

Γεώργιος Κορμάς, Μέλος

και Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος


Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος

Γεώργιος Κορμάς, Μέλος και

Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω ορίζεται.