Συμφωνία του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων της Ρουμανίας
Συμφωνία του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων της Ρουμανίας

Συμφωνία του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων της Ρουμανίας

Με αντικείμενο την παροχή μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών για συναλλαγές επί Ρουμάνικων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Φυσικό Αέριο.
RE+D magazine
09.02.2022

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group) και το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Ρουμανίας (BRM) υπέγραψαν συμφωνία για την παροχή μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών σε Ρουμάνικα ΣΜΕ σε Φυσικό Αέριο που διαπραγματεύονται στο BRM.

Το πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας περιλαμβάνει την υποστήριξη του Ομίλου ΑΤΗΕΧ προς το BRM στην προσπάθεια και το σχεδιασμό του δευτέρου για εισαγωγή και ανάπτυξη των παραγώγων επί του δείκτη της spot Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Day Ahead) φυσικού αερίου καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης, διαχείρισης κινδύνου και διακανονισμού των συναλλαγών σε αυτά από την ATHEXClear ως αδειοδοτημένου Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου υπό τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMIR. Το ευρώ θα είναι το νόμισμα διακανονισμού των συναλλαγών.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, δήλωσε «η προσπάθεια για τη διεύρυνση των συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στην παροχή μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών ως Αδειοδοτημένου Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου υπό τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMIR ευοδώνεται στην συνεργασία μας με το BRM. H χρήση της άδειας της ATHEXClear για Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισμού δημιουργεί ευκαιρίες για ενδυνάμωση των διασυνοριακών συναλλαγών στην περιοχή».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του BRM, κ. Gabriel Purice, δήλωσε «το BRM πιστεύει ότι η εισαγωγή των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με χρηματικό διακανονισμό θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και προσέλκυση της Ρουμάνικης Αγοράς Φυσικού Αερίου προσφέροντας νέους τρόπους προκειμένου να συνδεθεί με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές καθώς και προϊόντα τα οποία θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τα μέλη της αγοράς, ειδικά σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας».

Την περίοδο που ακολουθεί, το BRM και ο Όμιλος ΑΤΗΕΧ θα συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση του σύνθετου έργου που αφορά τον σχεδιασμό των προϊόντων και μοντέλων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού, την ανάλυση απαιτήσεων και προσαρμογή υποδομών και τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης του έργου.