Την Δευτέρα 21/2 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Intrakat από την ΑΜΚ
Την Δευτέρα 21/2 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Intrakat από την ΑΜΚ

Την Δευτέρα 21/2 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Intrakat από την ΑΜΚ

Πρόκειται για 27.027.028 νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
RE+D magazine
18.02.2022

Από την Δευτέρα 21.02.2022 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 27.027.028 νέων μετοχών της Intrakat που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οπως αναφέρει η εταιρεία: 

(α) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη, 17.02.2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ / μετοχή που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

(β) την Δευτέρα 21.02.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 27.027.028 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά́σύμφωνα με το Ν. 4514/2018). 

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. 

Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €51.351.353,20 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €600 χιλ. θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του εγκριθέντος, κατά την από́ 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού́ Δελτίου της Εταιρείας.