Ζημίες €26,86 εκατ. για την Attica Bank στο εννεάμηνο 2021
Ζημίες €26,86 εκατ. για την Attica Bank στο εννεάμηνο 2021

Ζημίες €26,86 εκατ. για την Attica Bank στο εννεάμηνο 2021

Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της τράπεζας στα βασικά σχέδια της διοίκησης.
RE+D magazine
29.12.2021

Ζημίες ύψους €26,86 εκατ. ανακοίνωσε η Attica Bank στο εννεάμηνο 2021.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 257 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 238,4 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και 18,1 εκατ.ευρώ τη λιανική τραπεζική.

H τράπεζα, από το 2016 έχει καταβάλλει στην ΤτΕ / ΕΚΤ σωρευτικά το ποσό των 1,1 δισ. ευρώ για την πλήρη απεξάρτηση της τράπεζας από τον ELA, ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του συνολικού ενεργητικού της ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τις καταθέσεις της από τον Δεκέμβριο του 2016 κατά 52%.

H χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα το εννέαμηνο του 2021 μειώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ από 155 εκατ. ευρώ το 2020 με παράλληλη μείωση του κόστους ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα είναι μηδενική.

Την 30.09.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 2,87 δισ.ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 224 εκατ. ευρώ περίπου και 8,4% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ανέρχεται σε περίπου 3,1 δισ.ευρώ, αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές στο εγχώριο περιβάλλον.

Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά εισροές κυρίως από ιδιώτες ύψους 89 εκατ. ευρώ και από επιχειρήσεις ύψους 75 εκατ. ευρώ επιμετρούμενες σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 1.133 εκατ. ευρώ ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.734 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,28 μ.β. σε σχέση με το 2020. 

Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η τράπεζα με την εταιρεία Raisin, πάροχο πλατφόρμας αποδοχής καταθέσεων από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά 196 εκατ. ευρώ περίπου κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 56,2%.