Αλλάζει το πλάνο διάθεσης των αντληθέντων από την ΑΜΚ κεφαλαίων η Ελλάκτωρ
Αλλάζει το πλάνο διάθεσης των αντληθέντων από την ΑΜΚ κεφαλαίων η Ελλάκτωρ

Αλλάζει το πλάνο διάθεσης των αντληθέντων από την ΑΜΚ κεφαλαίων η Ελλάκτωρ

Η εισηγμένη συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους €118,9 εκατ. αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους €1,63 εκατ.
RE+D magazine
27.09.2022

Την μερική αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.

Οπως λέει η εταιρεία "το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του της 23ης Σεπτεμβρίου 2022, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη μερική αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων, τα οποία αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά, υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €118,9 εκατ. αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους €1,63 εκατ. 

Σύμφωνα με την χρήση που προβλέπεται στο Ε.Δ., τα αντληθέντα κεφάλαια επρόκειτο να διατεθούν ως εξής:

‒ €98,60 εκατ. με τη μορφή ισόποσης ΑΜΚ της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυρίως για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από έργα στο εξωτερικό και την ελληνική αγορά, καθώς και για την υποστήριξη των αναγκών του σε κεφάλαια κίνησης προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή εκτέλεση τόσο των τρεχόντων, όσο και των μελλοντικών κατασκευαστικών έργων,

‒ €20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Μέχρι την 30.06.2022 τα αντληθέντα κεφάλαια, διατέθηκαν ως εξής:

‒ €98,60 εκατ. διατέθηκε στις 06.08.2021 από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για την πλήρη κάλυψη του συνόλου της ΑΜΚ της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ,

Κατά συνέπεια, το εναπομείναν στις 30.06.2022 αδιάθετο ποσό των €18,73 εκατ., από το σύνολο των €20,30 εκατ., το οποίο προοριζόταν να διατεθεί για τον Κλάδο ΑΠΕ εντός 12- 18 μηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ σύμφωνα με το Ε.Δ., 

Μετά όμως την σύμβαση πώλησης μετοχών, μεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE), 100% θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΕ), που αφορά στην μεταβίβαση του κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ σε νέα εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 75% η MORE και με ποσοστό 25% η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κρίνεται σκόπιμο να διατεθεί πλέον και να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη μέρους των δανειακών υποχρεώσεων και αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

Τα υπόλοιπα ποσά ανά κατηγορία χρήσης παραμένουν ως είχε προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ. Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω μερική τροποποίηση αποφασίστηκε προκειμένου η Εταιρεία να υλοποιήσει αποτελεσματικότερα τους στόχους της, δεδομένων των νέων συνθηκών, αλλά και των λειτουργικών, αναπτυξιακών, και κεφαλαιακών της αναγκών.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την ανωτέρω μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, δεν απαιτείται έγκριση από Γενική Συνέλευση, καθόσον η αλλαγή χρήσης δεν είναι σημαντική και δεν ξεπερνά το 20% των συνολικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 ως ισχύει.