Αλλάζει τον Οικοδομικό Κανονισμό το Ελληνικό
Αλλάζει τον Οικοδομικό Κανονισμό το Ελληνικό

Αλλάζει τον Οικοδομικό Κανονισμό το Ελληνικό

Σε ποιά σημεία τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012)
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
19.05.2022

Με Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012) και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ψηλά κτίρια στην αδειοδότηση των κατασκευών στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά καθώς και σε αλλαγές στις χρήσεις γής στην περιοχή

Συγκεκριμένα με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» εισάγονται νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, και τροποποιούνται οι χρήσεις γης ως προς την προσθήκη περιοχών στις οποίες επιτρέπεται δημιουργία Data Centers

Αναλυτικότερα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα, με υπουργική απόφαση, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής: 

i) μη εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για το ιδεατό στερεό στα ψηλά κτίρια, 

ii) καθορισμού κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

β. Προσδιορίζονται οι κατασκευές που επιτρέπονται μέχρι 6 μέτρα πάνω από το μέγιστο ύψος των ψηλών κτιρίων καθώς και αυτές που επιτρέπονται χωρίς όριο ύψους.

Αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά :

α. Καθορίζονται: 

ϊ) ειδική διαδικασία για την έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών που εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού, 

ίί) η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών εντός του ανωτέρω Μητροπολιτικού Πάρκου.

β. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με: 

i) την έγκριση από το Γραφείο Ελληνικού των προσωρινών εργασιών και των λοιπών εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (άρθρα 29 και 30 του ν.4495/2017) και οι οποίες εκτελούνται για τους μνημονευόμενους σκοπούς (υλοποίηση έργων υποδομής, εργοταξικές απαιτήσεις κ.λπ.) και 

ii) την κυκλοφοριακή διασύνδεση, μέσω του οδικού δικτύου του Πόλου συμπεριλαμβανομένου του δικτύου των ζωνών ανάπτυξης, των εγκαταστάσεων, της εισόδου και της εξόδου σταθμών αυτοκινήτων καθώς και χώρων στάθμευσης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά καθώς και της σύνδεσης της Μαρίνας Αγίου Κοσμά με δημόσια οδό, η οποία μπορεί επίσης να διενεργείται μέσω του οδικού δικτύου του Πόλου.

γ. ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα του προσωπικού που στελεχώνει το Γραφείο Ελληνικού σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και τις ειδικότητες αυτού, τη σχέση εργασίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κ.λπ.

Διευρύνονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η ειδική κατηγορία χρήσεων γης: Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centers).

Προβλέπεται η υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης στα προαναφερόμενα κέντρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ