Αναβλήθηκε η ΓΣ της Intracom
Αναβλήθηκε η ΓΣ της Intracom

Αναβλήθηκε η ΓΣ της Intracom

RE+D magazine
10.01.2023

Ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 27 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 33.009.550 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 39,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Βασικό θέμα της ΕΓΣ ήταν η έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σύσταση νέας εταιρείας.

O κλάδος των ακινήτων της εταιρείας περιλαμβάνει 6 επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφανείας 41.327 τμ. σε οικόπεδα 88.504 τμ. από τα οποία τα τρία ανήκουν στην εταιρεία ενώ τα υπόλοιπα τρία τα κατέχει με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση. 

Μέρος των ακινήτων ιδιοχρησιμοποιείται και μέρος τους εκμισθώνεται σε τρίτους η σε συνδεδεμένες εταιρείες 

Τα τέσσερα βρίσκονται στο Μαρούσι τα δύο στο Μαρκόπουλο και από  ένα στην περιοχή των ελληνορώσων και στην Ξάνθη

Η εκτιμώμενη αξία των παραπάνω ακινήτων ανέρχεται για μεν τα οικόπεδα σε €18.243.679 εκατ. για δε τα κτίρια σε €27.509.004.

Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική συνεδρίαση τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.