Αναζητά ανάδοχο το Φράγμα Τολοφώνα στη Φωκίδα
Αναζητά ανάδοχο το Φράγμα Τολοφώνα στη Φωκίδα

Αναζητά ανάδοχο το Φράγμα Τολοφώνα στη Φωκίδα

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται με ΦΠΑ σε €20,79 εκατ.
RE+D magazine
21.07.2022

Σε δημοπράτηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βγαίνει το έργο της κατασκευής του Ταμιευτήρα Τολοφώνα στη Φωκίδα.

Το έργο είναι προϋπολογισμού €20,79 εκατ. με ΦΠΑ (€16,77 εκατ. χωρίς ΦΠΑ) και θα καλύψει τις υδροδοτικές ανάγκες του Δήμου Τολοφώνα. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου και στις 20 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στα μέσα του 2022 τότε θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους.

Το αντικείμενο του έργου

Αναλυτικότερα, έργα συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • χωμάτινο φράγμα, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, με στάθμη της στέψης στο +130,00, πλάτος 10,00 m και κλίσεις πρανών του σώματος 1:2,75 (κ:ο) ανάντη και 1:2,75 (κ:ο) κατάντη. Η στέψης του φράγματος προβλέπεται ηλεκτροφωτισμένη με ασφαλτοστρωμένο δρόμος πλάτους 6,0 m.
  • υπερχειλιστής ασφαλείας, ελεύθερης λειτουργίας, πλευρικός (τύπου L), με διώρυγα απαγωγής, διώρυγα πτώσης και λεκάνη καταστροφής ενέργειας.
  • έργα εκτροπής – εκκένωσης – υδροληψίας. Τα έργα εκτροπής περιλαμβάνουν πρόφραγμα και σήραγγα εκτροπής, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος και πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα, η σήραγγα εκτροπής μετά των συναφών έργων (έργο εισόδου & έργο εξόδου) θα μετατραπεί σε αγωγό υδροληψίας και εκκένωσης, με έλεγχο της ροής από κατάντη (Κτίριο Χειρισμού Δικλείδων).
  • έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους L=9.615,00m, ο οποίος θα εκκινεί από το κτίριο χειρισμού δικλείδων καθώς και δύο (2) δεξαμενές αποθήκευσης νερού.